INFORMACJA

Od 1 stycznia 2023 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły
publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:
https://www.gov.pl/plastykkrosno

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Regulamin naboru

REGULAMIN NABORU DO
LICEUM PLASTYCZNEGO IM. T. BRZOZOWSKIEGO W KROŚNIE


§1

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Plastycznego w Krośnie może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat oraz przedstawi zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.


§2


1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty :

  1) w terminie od 1 marca do 10 czerwca
    a) wniosek ( druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej liceum),
    b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w Liceum Plastycznym w Krośnie,
    c) dwie fotografie o wymiarach 30x42 cm,
    d) odpis skrócony aktu urodzenia,

  2) po zakończeniu nauki w gimnazjum :
    a) kartę zdrowia,
    b) świadectwo ukończenia gimnazjum,
    c) wyniki egzaminu gimnazjalnego.

2. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy I powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i publicznej poradni specjalistycznej.

§3

 

1.Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące :

  1) informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia,
  2) działalność konsultacyjną w formie akcji „Giełda szkół”,
  3) działalność konsultacyjną w formie zajęć praktycznych.

§4


1 .Egzamin wstępny dla kandydatów przeprowadza się w terminie od 1 marca do 20 czerwca.
2. Datę egzaminów wstępnych ustala dyrektor szkoły.


§5


1. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy :
  a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęcia zawartych w statucie szkoły,
  b) ustalenie tematów egzaminów wstępnych,
  c) przeprowadzenie egzaminu wstępnego.

3. Z przebiegu egzaminu wstępnego komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów nie zakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich wyniki.
4. Protokół przechowywany jest w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia, a prace egzaminacyjne z danego roku do końca roku kalendarzowego, w którym był przeprowadzony egzamin, z wyjątkiem prac wykonanych w glinie.
5. Egzamin wstępny przeprowadza się z przedmiotów artystycznych. Obejmuje on :
  1) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa, i kompozycji przestrzennej,
  2) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

6. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy egzamin złożyli wynikiem pozytywnym, niż liczba miejsc uwzględniane będą wyniki uzyskane w trybie zewnętrznego systemu oceniania (egzamin gimnazjalny).
  1) w przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, kandydat może otrzymać 100 punktów za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język polski, matematyka, wybrany język obcy, plastyka, historia) na świadectwie ukończenia gimnazjum.
     a) przeliczenie ocen ze świadectwa :
         celujący - 20 punktów rekrutacyjnych,
         bardzo dobry - 18 punktów rekrutacyjnych,
         dobry - 16 punktów rekrutacyjnych,
        dostateczny - 10 punktów rekrutacyjnych,
       dopuszczający - 8 punktów rekrutacyjnych

7. Tematy egzaminów są objęte zasadą ochrony tajemnicy służbowej.
8. Czas trwania egzaminów ustala komisja.
9.Oceny egzaminacyjne ustala komisja odrębnie dla każdego przedmiotu wg skali punktowej 0-10.

§6

1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor.
2. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

§7

1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza.
2. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły. Dyrektor wyznacza skład komisji, przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający ocenę predyspozycji i umiejętności kandydata. Protokół komisja przekazuje dyrektorowi.
5. Dyrektor szkoły na podstawie oceny predyspozycji i umiejętności kandydata oraz po przedłożeniu przez kandydata świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły do której uczęszczał podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.
6. Protokół, o którym mowa w ust.4 przechowuje się w szkole przez okres kształcenia ucznia.


§8


1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w związku ze zmianą miejsca zamieszkania ucznia może on być przyjęty do szkoły w ciągu roku szkolnego.
2. Dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły do innej.
3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w par. 7 i 8 uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.
  1. Jeżeli w poprzedniej szkole przyjęty uczeń uczył się jako przedmiotu obowiązkowego, innego języka obcego (języków obcych) niż język angielski i język niemiecki uczeń może :
     a) uczyć się danego języka obcego (języków obcych) wyrównując we własnym zakresie braki do końca roku szkolnego, lub
     b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole, albo
     c) uczęszczać na zajęcia z danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.

2. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Jest on przeprowadzany na zasadach określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

§10

1. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc (20) podczas rekrutacji dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminów wstępnych w dodatkowych (wakacyjnych) terminach.

 

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 15 września 2011 r.

Jesteś tutaj: Home Dokumenty Regulaminy Regulamin naboru

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.