INFORMACJA

Od 1 stycznia 2023 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły
publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:
https://www.gov.pl/plastykkrosno

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Procedury egzaminu dyplomowego

 

 

 

PROCEDURY EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Brzozowskiego w Krośnie

(załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  1/2022)

 


1.      Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klasy programowo najwyższej.

2.      Do egzaminu dyplomowego dopuszczony może być uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej ze wszystkich przedmiotów uzyskał oceny, co najmniej dopuszczające, a z przedmiotów rysunek i malarstwo i specjalność artystyczna oceny co najmniej dostateczne.

3.      Egzamin dyplomowy przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna. W skład komisji wchodzą:

a)      przewodniczący komisji,

b)     dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji,

c)     nauczyciele prowadzący z uczniami zajęcia edukacyjne objęte egzaminem dyplomowym,

      d)     nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

4.      Przewodniczący komisji egzaminacyjnej dokonuje podziału komisji na zespoły egzaminacyjne, przeprowadzające poszczególne części egzaminu dyplomowego oraz wyznacza przewodniczących tych  zespołów. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

5.      Jeżeli przewodniczący komisji egzaminacyjnej, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może wziąć udziału w egzaminie dyplomowym, dyrektor CEA powołuje w skład komisji innego nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole.

6.      Egzamin dyplomowy przeprowadza się w terminach umożliwiających przeprowadzanie egzaminu maturalnego. Terminy poszczególnych części egzaminu dyplomowego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej, informując o nich uczniów przystępujących do egzaminu oraz jednostkę nadzoru.

7.      Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani poinformować uczniów klasy programowo najwyższej o zakresach obowiązujących treści programów nauczania stanowiących podstawę przygotowania tematów egzaminacyjnych, oraz wskazać uczniom tematy prac dyplomowych, nie później niż  na pięć miesięcy  przed terminem egzaminu dyplomowego.

8.      Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, jednostki nadzoru, ale nie uczestniczą oni w przeprowadzaniu  egzaminu dyplomowego ani ustalaniu jego wyników. Przewodniczący PKE może dopuścić udział publiczności w części praktycznej egzaminu.

9.      Egzamin dyplomowy obejmuje:

a)      część praktyczną polegającą na prezentacji przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji lub specjalności oraz prezentacji pracy z rysunku lub malarstwa lub rzeźby powstałej w szkolnych pracowniach, w ramach zajęć edukacyjnych klasy programowo najwyższej.
Tematyka i zakres tych prac:
- rysunek - format B1, studium postaci, martwa natura,
- malarstwo - formaty B2, B1, pejzaż, martwa natura,
- rzeźba - wysokość od 40 cm do 80 cm, głowa, postać - opracowania studyjne.

b)     część ustną z historii sztuki.

10. Kolejność zdawania poszczególnych części egzaminu dyplomowego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Poszczególne części egzaminu przeprowadzają zespoły egzaminacyjne powołane przez przewodniczącego PKE spośród wchodzących w skład komisji.

11. Tematy egzaminacyjne z historii sztuki przygotowuje egzaminator lub zespół egzaminacyjny, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczęcią szkoły. Egzamin obejmuje opis, analizę i ocenę krytyczną dzieła sztuki, prezentację wybranych przez ucznia zagadnień dotyczących współczesnych wydarzeń artystycznych oraz wiedzę z historii sztuki, dziedziny związanej ze specjalnością ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji. Tematów egzaminacyjnych nie udostępnia się uczniom, przechowuje je przewodniczący komisji. Zakres treści tematów egzaminacyjnych jest zgodny z podstawą programową na poziomie podstawowym. Każdy zestaw egzaminacyjny zawiera trzy tematy  do omówienia. Z przygotowanych zestawów egzaminacyjnych uczeń losuje jeden zestaw. Zamiana wylosowanego zestawu na inny jest niedozwolona. Uczeń otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. Po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego uczeń nie opuszcza sali, poza uzasadnionymi przypadkami i za zgodą przewodniczącego komisji, przed zakończeniem egzaminu. Nieuzasadnione opuszczenie sali jest równoznaczne z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego. Czas trwania egzaminu z historii sztuki nie może przekroczyć 60 minut, a komisja może w tym czasie  egzaminować tylko jednego ucznia. Zestawy egzaminacyjne zatwierdza przewoniczący komisji dyplomowej opatrując je podpisem oraz podłużną pieczęcią szkoły.

12. Część praktyczna egzaminu dyplomowego obejmuje:

a)      pracę dyplomową.

b)    dokumentację oraz prezentację (sposób wyeksponowania) pracy dyplomowej spełniającą wymogi zawodowej prezentacji pracy. Dokumentacja powinna zawierać zakres inspiracji artystycznych, opis oraz materiały ilustrujące (rysunki, fotografie, wydruki komputerowe), dokumentujące fazę koncepcyjną, fazę projektową, fazę realizacyjną, proces technologiczny wykonania pracy oraz efekt końcowy.

c)    obronę pracy dyplomowej (świadomość założeń i rezultatów artystycznych, warsztatowych) oraz wiedzę z przygotowania zawodowego obejmującą zakres materiału nauczanego w ramach specjalności artystycznej. Wypowiedź przygotowana przez ucznia powinna obejmować inspiracje, projektowanie, etapy realizacji, technikę i technologię wykonania oraz oryginalność pracy. Wypowiedź ta powinna zawierać odpowiedzi na pytania zadane przez członków komisji egzaminacyjnej.

        d)      analizę formalną z zakresu wybranej i prezentowanej pracy (malarstwo, rysunek, rzeźba) potwierdzającą świadome stosowanie użytych środków artystyczneo wyrazu, wyboru i interpretacji tematu oraz techniki i technologii wykonania.

13. Egzamin dyplomowy ocenia się według następującej skali:

celujący           -       6

bardzo dobry   -       5

dostateczny      -       3

dobry               -       4

dopuszczający    -     2

niedostateczny    -    1

Ocenę części ustnej i praktycznej egzaminu dyplomowego proponuje i uzasadnia egzaminator, uzgadniając ją z pozostałymi członkami komisji egzaminacyjnej. Jeżeli na część praktyczną składa się kilka części lub prezentacji ustala się jedną ocenę tej części. Ocenę ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności ustala się ocenę jako średnią z ocen proponowanych przez członków komisji egzaminacyjnej i zaokrągla się do pełnych stopni. W części praktycznej egzaminu dyplomowego ustala się odrębne oceny dla przygotowanej przez ucznia pracy z zakresu specjalizacji oraz dla pracy z zakresu rysunku, maarstwa lub rzeźby. Dla każdego ucznia sporządza się indywidualny protokół z egzaminu dyplomowego zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji dyplomowej, terminy przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu dyplomowego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz oceny z poszczególnych części egzaminu dyplomowego. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji dyplomowej. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14. Ocena wystawiona przez  komisje egzaminacyjną jest ostateczna.

15. Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał:

a)      w części praktycznej  z zakresu specjalizacji ocenę co najmniej dostateczną;

b)     w części praktycznej z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby ocenę co najmniej dostateczną;

      c)     z historii sztuki ocenę  co najmniej dopuszczającą.

16. Uczniowie niepełnosprawni  przystępują do egzaminu dyplomowego w powszechnie obowiązującym terminie. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej zezwala przeprowadzić egzamin w wydzielonej sali, w domu ucznia lub w innym miejscu poza szkołą (dotyczy wszystkich uczniów), ustalając sposób  i warunki przeprowadzania  egzaminu odpowiednie do możliwości ucznia.

17. Z egzaminu dyplomowego każdego ucznia sporządza się protokół, zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji dyplomowej oraz zespołów egzaminacyjnych, zadania egzaminacyjne, terminy oraz oceny.

18. Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości lub w części praktycznej lub ustnej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z danej części lub całości egzaminu dyplomowego w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 30 września danego roku. Uczniowi zalicza się tę część egzaminu dyplomowego, z której poprzednio otrzymał ocenę wymienioną  w punkcie 15.

19. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego albo przerwał egzamin dyplomowy w części praktycznej lub ustnej, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.

20. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w punkcie 18, może przystąpić do egzaminu dyplomowego w trybie egzaminu eksternistycznego.

21. Odstąpienie od egzaminu dyplomowego w części praktycznej lub ustnej oraz niestawienie się na egzamin dyplomowy z przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie ucznia z listy zdających. Ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego może nastąpić w trybie egzaminu eksternistycznego.

22. Organizację i przebieg egzaminów dyplomowych nadzoruje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W razie  stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zawiesić egzamin dyplomowy, powiadamiając o tym właściwego ministra, który powołuje komisję w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzeń i ustalenia odpowiedzialności uczniów oraz członków komisji egzaminacyjnej. Na podstawie ustaleń komisji minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zarządza kontynuację egzaminu dyplomowego albo go unieważnia i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie egzaminu dyplomowego może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich, jak i poszczególnych uczniów. Termin ponownego egzaminu dyplomowego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

23. Kwestie sporne między uczniem a komisją egzaminacyjną, wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego, rozstrzyga minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

24. Absolwent, który zdał egzamin dyplomowy w zakresie danego zawodu, a  zamierza zdać egzamin w zakresie tego samego zawodu a innej specjalności lub specjalizacji, może przystąpić do egzaminu dyplomowego w trybie egzaminu eksternistycznego.

25. Praca dyplomowa wraz z dokumentacją po zakończeniu egzaminu dyplomowego staje się własnością szkoły.

 

Jesteś tutaj: Home Dokumenty Procedury Procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.