INFORMACJA

Od 1 stycznia 2023 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły
publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:
https://www.gov.pl/plastykkrosno

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Od PLSP -1979 do LP-2011

Statut

STATUT LICEUM PLASTYCZNEGO
IM. T. BRZOZOWSKIEGO W KROŚNIE

 

Rozdział I
Ogólne informacje o Liceum.
Warunki i tryb przyjęcia do Liceum.

§ 1


1. Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, zwane dalej „Liceum”, jest publiczną artystyczną szkołą ponadgimnazjalną, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
2. Organem prowadzącym Liceum jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzecz-pospolitej Polskiej, wykonujący to zadanie za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru „Centrum Edukacji Artystycznej” z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozowa 35, 00 – 258 Warszawa.
3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest również organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Liceum, z wyłączeniem nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących, który należy do Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
4. Określenie siedziby Liceum:


1) Liceum użytkuje wieczyście nieruchomość położoną w Krośnie przy ul. A. Lewakowskiego 47, na działce zapisanej w K.W. KSiK/00063989/8 w Dz. II Własność, obręb nr 0005 Śródmieście, stanowiącą wraz z działką własność Skarbu Państwa pozostającą w zarządzie Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, ul. Augusta Lewakowskiego 47;
2) Nieruchomość, o której mowa w p.1, stanowi siedzibę Liceum.


5. Szkoła ma własną stronę internetową: www.lpkrosno.pl.
6. Ustalona nazwa Liceum używana jest w pełnym brzmieniu w sprawach należących do właściwości jego organów na podstawie upoważnień ustawowych i upoważnień wyni-kających z przepisów wykonawczych oraz w wydawanych aktach administracyjnych lub aktach kierownictwa wewnętrznego.
7. Liceum używa, zgodnie z odrębnymi przepisami, pieczęci urzędowych zawierających jego pełną nazwę oraz pieczęci zawierających nazwy organów Liceum: Dyrektora, Rady Ro-dziców, a także imiennej pieczęci zastępcy Dyrektora i pieczęci kierownika sekcji przed-miotów artystycznych:


1) pieczęcią prostokątną, zawierającą pełną nazwę Liceum, adres oraz NIP Liceum, opa-truje się wszystkie pisma wychodzące z Liceum oraz dokumenty wewnątrzszkolne,
2) małą okrągłą pieczęcią, zawierającą godło państwowe oraz nazwę Liceum, opatruje się legitymacje uczniowskie,
3) dużą okrągłą pieczęcią, zawierającą godło państwowe oraz nazwę Liceum, opatruje się świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia Liceum oraz duplikaty tych świadectw.


8. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację swojej działalności zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie posiada sztandar szkolny oraz ceremoniał szkolny; formy i zasady ceremoniału szkolnego oraz postępowanie ze sztanda-rem określają odrębne przepisy.

§ 2


1. Liceum jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej jednostki budżetowej określają odrębne przepisy.
2. Dyrektor jest dysponentem rocznego planu finansowego Liceum i może –w uzgodnieniu z Centrum Edukacji Artystycznej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Liceum – przenosić środki finansowe pomiędzy poszczególnymi paragrafami rocznego planu finan-sowego, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z odrębnych przepisów.
3. Liceum posiada własną obsługę finansowo – administracyjną i gospodarczą. Szczegółową organizację, zadania i funkcjonowanie tej obsługi regulują odrębne przepisy.

 

§ 3


1. Cykl kształcenia w Liceum obejmuje 4 lata.
2. Kształcenie w Liceum prowadzone jest według szkolnego planu nauczania ustalonego w oparciu o ramowy plan nauczania właściwy dla tego typu szkoły, określony w odrębnych przepisach, oraz zgodnie z podstawami programowymi, określonymi w odrębnych przepi-sach.
3. Liceum prowadzi kształcenie w zawodzie „plastyk”.
4. Do roku 2017 kontynuowana jest specjalność „formy użytkowe” oraz w jej ramach dwie specjalizacje „snycerstwo” i „wyroby unikatowe”.


1) Od roku szkolnego 2014/2015 wprowadza się od klasy I dwie specjalności: „formy użytkowe” i „formy rzeźbiarskie”.
2) W ramach specjalności „formy użytkowe” realizuje się specjalizację „aranżacja prze-strzeni”. W ramach specjalności „formy rzeźbiarskie” realizuje się specjalizację „snycerstwo”.


5. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klasy I Liceum oraz klas programowo wyższych regulują odrębne przepisy, z tym że:


1) Liceum prowadzi stałe poradnictwo dla kandydatów, obejmujące informację o zasa-dach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia, oraz – w terminach ustalonych przez Dyrektora Liceum – okresowe konsultacje w formie zajęć praktycznych dla kandydatów, połączonych ze wstępnym badaniem ich uzdolnień i zainteresowań;
2) treść informacji oraz terminy, o których mowa w punkcie 1., a także termin egzaminu wstępnego dla kandydatów do Liceum, ustala Dyrektor Liceum;
3) informacje i terminy, o których mowa w punkcie 2., zamieszcza się na stronie interne-towej Liceum corocznie, do dnia 30 września;
4) egzamin wstępny do Liceum obejmuje egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej sprawdzający zdolności, predyspozycje i praktyczne umie-jętności kandydatów oraz ustny sprawdzian zainteresowania kandydata sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki użytkowej;
5) egzamin praktyczny z rysunku polega na wykonaniu pracy rysunkowej „martwa natura” przygotowanej przez Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną;
6) egzamin praktyczny z malarstwa polega na wykonaniu pracy malarskiej na zadany przez Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną;
7) egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej polega na wykonaniu w glinie lub plastelinie (modelinie) pracy przestrzennej (rzeźby) na zadany przez Komisję Rekru-tacyjno – Kwalifikacyjną temat;
8) ustny sprawdzian ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum;
9) egzamin wstępny, o którym mowa w punkcie 4., przygotowuje, przeprowadza i ustala jego wyniki powołana przez Dyrektora spośród nauczycieli Liceum szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna, dalej zwana Komisją;
10) przygotowanie egzaminu wstępnego polega na ustaleniu przez Komisję tematów eg-zaminów praktycznych wymienionych w punktach 5 – 8 oraz zestawów 3 pytań do ustnego sprawdzianu. Tematy i zestaw pytań są tajne do chwili rozpoczęcia egzaminu,
11) wykonane w ramach egzaminów praktycznych prace oraz odpowiedzi na pytania sprawdzające zainteresowania kandydata Komisja ocenia w punktach, w skali od 0 do 10, przy czym 10 punktów odpowiada ocenie celującej, a 3 punkty – ocenie dopuszczającej;
12) W postępowaniu rekrutacyjnym jako dodatkowe kryterium kwalifikacyjne bierze się pod uwagę zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w liceum plastycznym wydane przez lekarza podstawowej opieki zdro-wotnej. W przypadku większej niż ustalony limit liczby kandydatów do klasy I, którzy zdali egzamin wstępny. Komisja, o której mowa w punkcie 9, uwzględnia wyniki uzy-skane przez kandydatów w zewnętrznych egzaminie gimnazjalnym;
13) formy dokumentacji przebiegu egzaminu wstępnego oraz sposób i termin ogłoszenia wyników rekrutacji do klasy pierwszej Liceum określają odrębne przepisy;
14) zasady przyjęcia ucznia do klasy programowo wyższej w Liceum regulują odrębne przepisy, z tym że:
    a) przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której ma być przyjęty;
    b) w celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków tej komisji;
15) o przyjęciu oraz o odmowie przyjęcia kandydata do Liceum decyduje Dyrektor Liceum. Decyzja ta jest zaskarżalna w trybie określonym w odrębnych przepisach;
16) różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w §3 ustępie 5 punkcie 14, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne;
17) jeżeli język obcy (języki obce), którego (których) uczeń uczył się w poprzedniej szkole jest inny (są inne), niż język (języki) w Liceum, uczeń może:
    a) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym za-kresie braki programowe do końca roku szkolnego;
    b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), któ-rych uczył się w poprzedniej szkole (dla takiego ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych);
    c) uczęszczać na zajęcia z danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.


6. Dyrektor szkoły organizuje nauczanie przedmiotów ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym oraz nauczanie modułowe z przedmiotów artystycznych w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym roku nauki zgodnie z ramowym planem nauczania:


1) zajęcia w zakresie rozszerzonym realizowane są w systemie obejmującym co naj-mniej dwa przedmioty; jednym z nich jest realizowana obowiązkowo od pierwszej klasy historia sztuki,
2) modułowe zajęcia artystyczne organizowane są w zakresie multimediów i foto-grafii oraz zespołowych projektów artystycznych,
3) zasady wyboru przedmiotów rozszerzonych i modułowych regulują oddzielne regulaminy.


Rozdział II
Cele i zadania Liceum oraz formy i sposoby ich realizacji.
Organizacja, funkcjonowanie i współdziałanie Liceum z rodzicami uczniów,
z instytucjami kultury oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 4


1. Kształcenie i wychowanie w Liceum ma na celu możliwie pełny i szeroki rozwój osobo-wości ucznia w oparciu o jego indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne, zgodnie z celami i zadaniami kształcenia i wychowania określonymi w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty, w dalszej części statu-tu zwanej ustawą, i w przepisach wydanych na jej podstawie. W szczególności Liceum:

1) zapewnia swoim uczniom opiekę oraz higieniczne i bezpieczne warunki pobytu i uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w szkole i poza jej terenem, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach,
2) zapewnia swoim uczniom, zwłaszcza niepełnosprawnym, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych, dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania, w tym – prowadzenie specjalnych form pracy dydaktycznej oraz pomoc psycholo-giczno – pedagogiczną, udzielaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
3) zapewnia swoim uczniom warunki do uzyskania wiedzy i umiejętności określonych w odrębnych przepisach w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, w przepisach w sprawie kształcenia artystycznego w szkołach publicznych oraz w przyjętych w Liceum szkolnych zestawach programów nauczania,
4) zapewnia swoim uczniom rzetelną informację o przyjętych w Liceum szczegółowych wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie i zasadach oceniania, zapewnia sprawiedliwe i obiektywne ocenianie bieżące i klasyfikacyjne, z poszanowaniem przy-jętych w niniejszym statucie procedur i prawa ucznia do jawnej tylko dla niego i jego rodziców oceny - umotywowanej, z zachowaniem prawa ucznia do jej poprawy lub zmiany i prawa rodziców ucznia do uzyskania informacji o postępach ich dziecka – w przypadkach i w sposób określony w niniejszym statucie oraz przepisach odrębnych; szczegółowe warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania,
5) zapewnia swoim uczniom warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań, umie-jętności i uzdolnień poprzez aktywne uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach edu-kacyjnych oraz poprzez organizowanie nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i po-zaszkolnych, w tym – plenerów artystycznych, uczestnictwo w ogólnopolskich olim-piadach przedmiotowych, konkursach i turniejach organizowanych na podstawie od-rębnych przepisów oraz uczestnictwo w konkursach, przeglądach i wystawach organi-zowanych przez Liceum i przez odrębne podmioty,
6) zapewnia swoim uczniom szczególnie uzdolnionym indywidualną opiekę naukową i artystyczną, w tym - w formie zindywidualizowanego lub indywidualnego programu kształcenia, m.in. umożliwiającego ukończenie Liceum w skróconym czasie, na zasa-dach określonych w odrębnych przepisach,
7) zapewnia swoim uczniom szkolny program wychowawczy oparty na świadomym sza-cunku dla demokracji i wynikających stąd ograniczeń i obowiązków obywatelskich, uznający świadomą tolerancję, empatię i solidarność za podstawy prawidłowych i po-zytywnych więzi społecznych, respektujący szczególną rolą wartości chrześcijańskich oraz tradycji narodowej i europejskiej, w tym – ich dorobku ideowego i kultury mate-rialnej, przygotowujący do odpowiedzialnego wypełniania każdej z ról człowieka: w państwie i w społeczeństwie, w środowisku lokalnym i w miejscu pracy, wobec ro-dziny i w stosunku do siebie,
8) zapewnia swoim uczniom edukację ekonomiczną i prawną umożliwiającą poznanie i zrozumienie zasad zrównoważonego rozwoju w skali globalnej i lokalnej, wymogów gospodarki rynkowej, w tym – rynku pracy, oraz możliwości własnego rozwoju ukie-runkowanego na przedsiębiorczość, jako przyszłego pracownika i uczestnika życia go-spodarczego,
9) zapewnia swoim uczniom edukację zdrowotną w postaci przyjętych i realizowanych szkolnych programów profilaktyki uzależnień i chorób cywilizacyjnych oraz progra-mów promujących zdrowie,
10) zapewnia swoim uczniom możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym i motywującym, pochodzącą ze środków finansowych Centrum Edukacji Artystycznej oraz innych źródeł; zasady i formy udzielania tej pomocy określają od-rębne przepisy,
11) zapewnia swoim uczniom możliwość zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu ukończenia Liceum i uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, organizowanego i przeprowadzanego w oparciu o odrębne przepisy,
12) zapewnia swoim uczniom poszanowanie ich praw wynikających z odrębnych przepi-sów a uszczegółowionych w niniejszym statucie, a w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że praktyka Liceum albo praktyka któregokolwiek z nauczycieli prawa te może naruszać lub narusza – możliwość ich skutecznego dochodzenia na warunkach i w trybie przepisów statutu,
13) zapewnia swoim uczniom skuteczną egzekucję ich obowiązków wynikających z od-rębnych przepisów a uszczegółowionych w niniejszym statucie –na warunkach i w trybie przepisów statutu,
14) wydaje swoim uczniom i absolwentom dokumenty i świadectwa według wzorów, w trybie i na zasadach określonym w odrębnych przepisach.

 

§ 5


1. Liceum, poprzez nauczycieli wychowawców rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwo-jowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich za-interesowania i uzdolnienia:


1) w przypadku stwierdzenia konieczności objęcia ucznia pomocą, nauczyciele wycho-wawcy ustalają, planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
2) nauczyciele wychowawcy, w zależności od potrzeb, w ramach tej pomocy podejmują współpracę z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, rodzicami, innymi na-uczycielami lub poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
3) formy i sposoby udzielania tej pomocy określają odrębne przepisy.


2. W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o której mowa w ust. 1., w Liceum organizowane są w szczególności zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów, zajęcia zwią-zane z planowaniem dalszego kształcenia i kariery zawodowej oraz porady i konsultacje. Dla rodziców uczniów – w ramach tej pomocy - Liceum może dodatkowo organizować warsztaty i szkolenia.
3. Ustalone i zaplanowane w sposób, o którym mowa w ust. 1., formy i okresy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz tygodniowy lub semestralny wymiar go-dzin tej pomocy określa roczny arkusz organizacji Liceum.
4. Zasady i formy współdziałania Liceum z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedago-giczną w Krośnie określają odrębne przepisy.
5. W celu wspomagania uczniów w wyborze kierunku dalszego kształcenia Liceum prowadzi – podczas godzin oddanych do dyspozycji wychowawcy oddziału klasowego, w czasie wyjazdów na organizowane przez uczelnie „dni otwarte” oraz podczas innych zajęć - preorientację edukacyjną i zawodową.


§ 6


1. Bezpośrednią opiekę nad uczniami Liceum sprawują:


1) na terenie Liceum, podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyj-nych, w czasie uroczystości i apeli szkolnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia albo nauczyciele, którym Dyrektor zlecił sprawowanie tej opieki,
2) podczas zajęć odbywających się poza terenem Liceum, w trakcie wycieczek i plenerów – właściwy wychowawca oddziału klasowego, nauczyciel organizujący te zajęcia albo nauczyciele, którym Dyrektor zlecił sprawowanie tej opieki. Opiekę tę dodatkowo mogą również sprawować rodzice uczniów na zadach wolontariatu, określonych w odrębnych przepisach,
3) podczas przerw międzylekcyjnych – nauczyciele, zgodnie z opracowanym przez Dy-rektora na dany rok harmonogramem dyżurów nauczycielskich,
4) zasady odpowiedzialności nauczycieli i innych osób sprawujących opiekę nad uczniami określają odrębne przepisy.


2. Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel wychowawca oddziału klasowego, któremu te obowiązki powierzył Dyrektor. Przyjmuje się, że obowiązki wychowawcy oddziału kla-sowego powierza się na okres obejmujący pełny cykl kształcenia w Liceum, z zastrzeże-niem ust. 3.
3. Zmiana wychowawcy oddziału klasowego może nastąpić:


1) na wniosek wychowawcy oddziału klasowego,
2) z urzędu, w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela wychowawcy oddziału klasowego, uniemożliwiającej pełnienie jego obowiązków,
3) z urzędu, na umotywowany wniosek klasowej rady rodziców.


4. Obowiązki nauczyciela oddziału klasowego są tożsame z obowiązkami nauczyciela wy-chowawcy i wynikają z przepisów ustawy, odpowiednich przepisów wykonawczych oraz z celów Liceum określonych w niniejszym statucie. Nauczyciel wychowawca oddziału klasowego wykonuje ponadto w stosunku do powierzonego oddziału klasowego obowiązki o charakterze administracyjnym, określone w odrębnych przepisach, a w stosunku do na-uczycieli uczących w oddziale klasowym – obowiązki kierownika i koordynatora klasowe-go zespołu nauczycieli.
5. Do wyłącznej właściwości wychowawcy oddziału klasowego należy usprawiedliwianie absencji uczniów i udzielanie uczniom doraźnych zwolnień od udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Bez porozumienia z nauczycielem wychowawcą oddziału klaso-wego nauczyciele uczący w tym oddziale, a także pozostali nauczyciele Liceum, nie mogą organizować żadnych zajęć dla uczniów albo z udziałem uczniów tego oddziału.
6. Wychowawca oddziału klasowego konkretyzuje, planuje i realizuje w oddziale klasowym zadania wynikające ze szkolnego planu wychowawczego, organizuje i prowadzi współpra-cę z rodzicami uczniów i z pedagogiem szkolnym.
7. Wychowawca oddziału klasowego jest rzecznikiem praw i opiekunem – w zakresie obo-wiązków szkolnych - każdego ucznia oddziału. Za zgodą lub na prośbę ucznia albo jego rodziców wychowawca oddziału klasowego może być rzecznikiem i opiekunem ucznia także w sprawach wykraczających poza szkolne obowiązki tego ucznia.

 

§ 7


1. W Liceum tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego oraz psychologa szkolnego. Uczniowie i ich rodzice, a także nauczyciele wychowawcy oddziałów klasowych i pozo-stali nauczyciele Liceum mają prawo – na swój wniosek - korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i innych specjalistów, których zadaniem jest świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prawnej lub innej, związanej z zadaniami Liceum.
2. Do zadań pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego – obok zadań wynikających z prze-pisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - należy w szczególności:


1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywi-dualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania moc-nych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacjo wychowawczych w Liceum w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpo-znanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zacho-wania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzy-sowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możli-wości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno - peda-gogicznej.

 

§ 8


1. Do zadań pedagoga szkolnego należą również obowiązki szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa. Koordynator w szczególności:


1) opracowuje i – we współpracy z Dyrektorem Liceum – wdraża dostosowane do specy-fiki Liceum procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,
2) prowadzi dla nauczycieli Liceum szkolenie z zakresu procedur, o których mowa w punkcie 1.,
3) opracowuje i – we współpracy z Dyrektorem Liceum – wdraża zasady i organizację współdziałania ze służbą zdrowia, Policją i innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży.

§ 9


1. Uczniowie mają możliwość uzyskania doraźnej pomocy medycznej w gabinecie higienistki szkolnej.
2. Zasady i formy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami regulują odrębne przepisy.

§ 10


1. W Liceum działa biblioteka szkolna, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, wypełnianiu zadań dydaktycznych, opiekuńczo -wychowawczych i kulturalno - rekreacyjnych Liceum, doskonaleniu warsztatu pracy na-uczycieli, popularyzowaniu wśród rodziców wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o kulturze.
2. Biblioteka służy do:


1) udostępniania książek i innych źródeł informacji,
2) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
3) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.


3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Liceum oraz rodzice.
4. Zbiory biblioteki mogą być udostępniane w czytelni lub wypożyczane poza bibliotekę.
5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:


1) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
2) prowadzenie edukacji czytelniczej indywidualnie lub w małych grupach.


6. Godziny pracy biblioteki i udostępniania jej zbiorów ustala Dyrektor szkoły w sposób umożliwiający osobom wymienionym w ust. 3. dostęp do księgozbioru podczas zajęć lek-cyjnych i po ich zakończeniu.
7. Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów powinni znać zbiory biblioteki z zakresu nauczanego przedmiotu i współpracować z nauczycielem bibliotekarzem w zakresie:


1) gromadzenia i selekcji zbiorów (doradztwo w zakresie zakupu i wycofania z księgozbioru pozycji bibliotecznych),
2) przygotowania uczniów do samokształcenia,
3) rozwijania zainteresowań czytelniczych i popularyzowania literatury,
4) egzekwowania zwrotu książek i rozliczeń za materiały zagubione lub zniszczone przez uczniów.

 

§ 11

 

1. Nauczyciel-bibliotekarz jest odpowiedzialny za:


1) gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczenie zbiorów,
2) uzupełnianie zbiorów biblioteki w zakresie wynikającym z zadań Liceum, z uwzględnieniem limitów finansowych przyznanych Liceum,
3) prenumeratę, gromadzenie i wypożyczanie czasopism,
4) prowadzenie dokumentacji biblioteki,
5) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
6) udostępnianie księgozbioru,
7) udzielanie informacji dotyczącej zbiorów bibliotecznych, posługiwania się katalogami sporządzenia bibliografii podmiotowej i przedmiotowe oraz zasad notacji opisów bi-bliograficznych,
8) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
9) edukację czytelniczą i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,
10) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czy-telnictwa w szkole na posiedzenie Rady Pedagogicznej,
11) prowadzenie form wizualnej informacji i propagandy czytelniczej,
12) organizowanie różnych inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów.

 

§ 12


1. W celu skutecznej i sprawnej realizacji statutowych zadań Liceum nauczyciele Liceum two-rzą i pracują w następujących sekcjach i zespołach przedmiotowych:


1) Sekcja Przedmiotów Artystycznych,
2) Zespół Przedmiotów Ogólnokształcących,
3) Zespół Nauczycieli – Wychowawców.


2. Pracami sekcji i zespołów przedmiotowych kierują ich przewodniczący, powołani przez Dyrektora Liceum na wniosek zespołu.
3. Zadania zespołu przedmiotowego obejmują:


1) stworzenie szkolnego zestawu programów nauczania,
2) opracowanie przedmiotowego systemu oceniania,
3) zaplanowanie i przeprowadzenie przedmiotowych badań wyników nauczania,
4) opracowanie szkolnego zestawu tematów na część ustną egzaminu maturalnego
5) zorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa meto-dycznego dla nauczycieli,
6) współdziałanie w organizowaniu pracowni i w uzupełnianiu ich wyposażenia,
7) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymen-talnych programów nauczania, opracowywanych i wprowadzanych w oparciu o od-rębne przepisy,
8) opracowanie, zatwierdzenie i realizacja planów pracy zespołu.

 

§ 13


1. Liceum posiada szkolne pracownie przedmiotów ogólnokształcących oraz pracownie spe-cjalistyczne:


1) malarstwa,
2) rysunku,
3) rzeźby,
4) fotografii i filmu,
5) form rzeźbiarskich,
6) form unikatowych,
7) projektowania graficznego,
8) technologii informatycznej,
9) komputerowa.


2. Opiekunów pracowni wyznacza Dyrektor Liceum na wniosek kierownika sekcji przedmio-tów artystycznych, z wyłączeniem pracowni informatycznej.
3. Zasady korzystania z pracowni określają szczegółowe regulaminy pracowni.

 

§ 14


1. Liceum zapewnia miejsce na przechowanie odzieży wierzchniej i obuwia. Uczniowie mają obowiązek pozostawić w szatni obuwie i wierzchnie okrycie.
2. Liceum ponosi odpowiedzialność materialną za pozostawione w szatni obuwie i wierzchnie okrycie ucznia.
3. Liceum udostępnia młodzieży pomieszczenie przeznaczone na siedzibę i działalność Sa-morządu Uczniowskiego.
4. Liceum prowadzi archiwum szkolne na podstawie odrębnych przepisów.
5. Prace uczniowskie powstałe podczas zajęć szkolnych stają się własnością LP w Krośnie.


§ 15


1. Liceum nie prowadzi internatu, ale pomaga zainteresowanym uczniom w uzyskaniu miejsca w internatach innych krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych lub na stancjach.
2. Liceum – poprzez pedagoga szkolnego i wychowawców oddziałów klas szkolnych - sprawuje opiekę nad uczniami mieszkającymi w internatach i na stancjach.

 

§ 16


1. Zajęcia edukacyjne służące realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmio-tów organizowane są w oddziałach klasowych.
2. Liczba uczniów w oddziale klasowym nie powinna przekraczać 34. Liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach klasowych ustala corocznie Dyrektor Liceum, po zasięgnię-ciu opinii Rady Pedagogicznej i w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
3. Oddziały klasowe dzieli się na grupy podczas niektórych zajęć edukacyjnych i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 17


1. Podstawową formą pracy Liceum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, pomiędzy lekcjami są pięciominutowe lub dziesięciominutowe przerwy, z wyjątkiem dłuższej przerwy śniadaniowej.
3. Niektóre nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne, w tym zajęcia fakultatywne i plenery, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. Formy i wymiar godzin tych zajęć ustala prowadzący je nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem Liceum.

 

§ 18


1. Szczegółową organizację zajęć edukacyjnych w semestrze określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Liceum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia oraz higieny pracy i nauki, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.

 

§ 19


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Liceum, opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. Arkusz organizacji zatwierdza – z upoważnienia organu prowadzącego Liceum - Centrum Edukacji Artystycznej.
2. W arkuszu organizacji Liceum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyj-nych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę go-dzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. W Liceum tworzy się stanowisko zastępcy Dyrektora. Obowiązki i uprawnieni zastępcy Dyrektora określają odrębne przepisy.

 

§ 20

 

1. Organizację nauczania w roku szkolnym, w tym – wyznaczenie terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają odrębne przepisy.


§ 21


1. Liceum przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na obowiązkowe praktyki pedagogiczne i przedmiotowo - metodyczne.
2. Przyjęcie na praktykę odbywa się na podstawie umowy zawartej między Dyrektorem Li-ceum a szkołą wyższą.
3. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor spośród nauczycieli Liceum.

 

§ 22


1. Liceum współdziała z rodzicami uczniów w sprawach kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami, respektując ich konstytucyjne prawa i wolności, prawa określone w międzynarodowych konwencjach, deklaracjach i kartach dotyczących praw człowieka i rodziny, implementowanych do polskiego porządku prawnego, a także prawa określone w ustawie o systemie oświaty, w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Prawa ro-dziców łączą się ściśle z obowiązkami względem ich dzieci:


1) w wychowaniu dziecka i ucznia rola rodziców jest nadrzędna w stosunku do roli Li-ceum; rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dziecko odpowiedzialnie, nie za-niedbując go, w duchu tolerancji i poszanowania innych, w duchu zgody z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej, w poczuciu odpowiedzialności za siebie i świat, w którym żyje,
2) rodzice mają prawo oczekiwać, że Liceum będzie kształcić ich dziecko do pełni jego rozwoju, z uwzględnieniem jego indywidualnych uzdolnień i ograniczeń; rodzice mają obowiązek współdziałać z Liceum w osiągnięciu tego celu,
3) rodzice mają prawo dostępu do pełnej informacji o postępach i trudnościach w kształ-ceniu ich dziecka, o proponowanych przez Liceum sposobach postępowania wobec ucznia w trosce o jego dobro; rodzice mają obowiązek odpowiedzialnie wykorzystać uzyskaną informację, wybrać i podjąć te działania, które uznają za najlepiej służące ich dziecku,
4) rodzice mają prawo wpływać na działalność Liceum w granicach określonych przez prawo; rodzice mają obowiązek angażować się w działalność Liceum, w najlepszej wierze służyć Szkole pomocą, tworzyć i aktywnie uczestniczyć w Radzie Rodziców, pomagać wychowawcy oddziału klasowego ich dziecka,
5) rodzice mają prawo do pomocy pedagogicznej ze strony Liceum; rodzice mają obowiązek odpowiedzialnie i z uwagą na dobro dziecka korzystać z tej pomocy.


2. Realizację praw i obowiązków rodziców uczniów, o których mowa w ust. 1., zapewniają przyjęte w Liceum formy współdziałania Szkoły z rodzicami uczniów:


1) Cztery razy w roku odbywają się spotkania wychowawcy oddziału klasowego z ro-dzicami jego uczniów, przeznaczone na przedstawienie i uzgodnienie planów pracy i zamierzeń wychowawcy oraz na informację o bieżących postępach uczniów i innych sprawach klasowych,
2) rodzice uzyskują informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych ich dziecka, sposobach podwyższenia tych ocen oraz o przysługujących uczniowi albo jego rodzi-com środkach odwoławczych określonych w przepisach szczególnych oraz w niniej-szym statucie,
3) po zakończeniu klasyfikacji półrocznej, w terminie ogłoszonym w kalendarzu roku szkolnego Liceum, odbywa się spotkanie wychowawcy oddziału klasowego z rodzi-cami jego uczniów przeznaczone na informację o wynikach tej klasyfikacji,
4) rodzice dodatkowo mogą spotkać się z wychowawcą oddziału klasowego – a także z każdym innym nauczycielem Liceum – w każdym terminie, po uprzednim uzgod-nieniu,
5) rodzice mogą spotkać się z Dyrektorem Liceum– w każdym terminie, po uprzednim uzgodnieniu,
6) w Liceum działają Szkolne Zespoły Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, których pomoc, obok pomocy pedagoga szkolnego, dostępna jest również dla rodziców uczniów,
7) rodzice mogą – na zasadzie wolontariatu – uczestniczyć czynnie w zajęciach organi-zowanych i prowadzonych w Liceum.

 

§ 23


1. Liceum współdziała z samorządem lokalnym i jego jednostkami organizacyjnymi, z fun-dacjami, instytucjami kultury lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi oraz z osobami pry-watnymi w popularyzacji kultury i prowadzeniu działań o charakterze kulturotwórczym.
2. Liceum w szczególności:


1) organizuje środowiskowe imprezy artystyczne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
2) organizuje imprezy kulturalne dla szkół, przedszkoli, instytucji charytatywnych, pla-cówek opiekuńczo – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej i zakładów pracy,


3. Uczniowie i nauczyciele Liceum uczestniczą w przedsięwzięciach artystycznych organi-zowanych przez instytucje kultury na terenie Polski i poza jej granicami.
4. Liceum współpracuje z mediami lokalnymi (radio, prasa, telewizja)
5. Funkcjonowanie pracowni koordynuje i nadzoruje kierownik sekcji przedmiotów arty-stycznych, powołany przez Dyrektora Liceum.

 

Rozdział III
Ustawowe organy Liceum


§ 24


1. Ustawowymi organami Liceum są:


1) Dyrektor Liceum,
2) Rada Pedagogiczna Liceum ,
3) Rada Rodziców Liceum,
4) Samorząd Uczniowski Liceum,

 

§ 25


1. Organy Liceum zobowiązane są do działania w zakresie ich obowiązków i uprawnień określonych w ustawie, w przepisach wykonawczych i w niniejszym statucie, z uwzględ-nieniem nadrzędnego celu, jakim jest jakość kształcenia w Liceum i dobro uczniów Liceum.
2. Współdziałanie organów, o których mowa w ust. 1., w szczególności polega na wzajem-nym respektowaniu właściwości rzeczowych organu, załatwianiu spraw bez zbędnej zwło-ki, sprawnej i stałej wymianie informacji o wszystkich sprawach Liceum o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej oraz na opiniowaniu projektów aktów normatywnych, które po-szczególne organy opracowują i wydają w ramach swoich uprawnień.
3. Spory wynikłe pomiędzy organami Liceum – jeżeli tego wprost nie rozstrzyga przepis ustawy albo wyrok sądu administracyjnego lub powszechnego – rozstrzyga organ prowa-dzący Liceum.

 

§ 26


1. Dyrektor Liceum:


1) jest nauczycielem Liceum w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
2) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Liceum,
3) kieruje organizacją i działalnością Liceum, sprawuje opiekę nad uczniami Liceum i odpowiada za realizację wszystkich zadań Szkoły określonych w ustawie, w tym – za poziom kształcenia i wychowania w Liceum,
4) wykonuje szczegółowe zadania określone w niniejszym statucie,
5) jest organem nadzoru pedagogicznego w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty,
6) jest wykonawcą planu finansowego Liceum, sprawuje obowiązki i odpowiada za go-spodarkę finansową Liceum w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o kontroli zarządczej,
7) jest organem administracji publicznej i wykonuje obowiązki tego organu określone w ustawie o systemie oświaty, na zasadach określonych w przepisach prawa admini-stracyjnego,
8) jest organem powołanym do stanowienia wewnętrznego prawa Liceum w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
9) wykonuje wszystkie obowiązki i czynności z zakresu prawa pracy w imieniu praco-dawcy, którym jest Liceum dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie-będących nauczycielami.
10) Dyrektor Liceum określa obowiązki i uprawnienia zastępcy Dyrektora Liceum oraz kierownika sekcji przedmiotów artystycznych.
11) Dyrektor Liceum nie może przekazać zastępcy Dyrektora Liceum swoich właściwości rzeczowych, jeżeli na to nie pozwala przepis.

 

§ 27


1. Dyrektor Liceum organizuje i prowadzi współpracę ze wszystkimi organami szkoły, z organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą, z uczelniami, szczególnie – artystycznymi, z instytucjami samorządowymi i ze środowi-skiem lokalnym, w tym – z miejscowymi twórcami kultury.
2. Szczegółowe warunki i zasady współpracy Dyrektora Liceum z organami, o których mowa w ust. 1., określają odrębne przepisy.
3. Współpraca Dyrektora Liceum z instytucjami samorządowymi i ze środowiskiem lokal-nym, o której mowa w ust. 1., w szczególności polega na organizacji uczestnictwa Liceum w życiu i działalności kulturalnej środowiska oraz na organizacji spotkań uczniów Liceum z miejscowymi artystami i ich twórczością.
4. Twórcy, o których mowa w ust. 3., mogą prowadzić w Liceum niektóre zajęcia na zasadach określonych w ustawie o wolontariacie.
5. W Liceum – w ramach wolontariatu - mogą również prowadzić zajęcia inne osoby. Wa-runki i zasady wolontariatu określają odrębne przepisy.
6. Wolontariuszy, przedstawicieli środowisk artystycznego i samorządowego, darczyńców i inne osoby a także instytucje o szczególnych zasługach dla Liceum Rada Pedagogiczna może wyróżnić honorowym medalem „Bene Merenti”.

 

§ 28


1. W Liceum działa – w oparciu o przepisy ustawy i własny regulamin - Rada Pedagogiczna, którą tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych. Rada Pedagogiczna działa w formie uchwał.
2. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej określają odrębne przepisy.
3. Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej określają odrębne przepisy.
4. Rada Pedagogiczna Liceum wykonuje przewidziane w ustawie zadania rady szkoły.
5. Rada Pedagogiczna Liceum wykonuje ponadto zadania określone w niniejszym statucie.

 

§ 29


1. W liceum działa – w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i własny regulamin - Rada Rodziców, tworzona z przedstawicieli rodziców wybieranych w sposób określony w regulaminie Rady. Rada Rodziców działa w formie uchwał.
2. Do obowiązków Rady Rodziców należy w szczególności:


1) uchwalanie – w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – programu wychowawczego Li-ceum oraz programu profilaktyki,
2) opiniowanie projektu planu finansowego Liceum,
3) podejmowanie uchwał w sprawach wynikających z postanowień niniejszego statutu


3. Rada Rodziców może – z inicjatywy własnej albo z inicjatywy innych organów Liceum – podejmować uchwały, w tym – uchwały opiniodawcze, we wszystkich innych sprawach dotyczących Liceum.
4. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i daro-wizn i przeznacza je – na zasadach określonych w regulaminie Rady Rodziców – na wspie-ranie statutowej działalności Liceum, w tym – na nagrody dla uczniów.

 

§ 30


1. W Liceum działa – w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i własny regulamin - samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Liceum. Samorząd uczniowski działa w oparciu o system przedstawicielski.
2. System, o którym mowa w ust. 1, tworzą klasowe i szkolny Samorząd Uczniowski, złożone z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków sekcji wybieranych w liczbie i na zasadach określonych w regulaminie Samorządu.
3. Klasowy Samorząd Uczniowski reprezentuje uczniów swojego oddziału klasowego i wy-daje opinie w sprawach, w których przepisy niniejszego statutu takich opinii wymagają.
4. Szkolny Samorząd Uczniowski działa poprzez uchwały wydawane w sprawach określo-nych w niniejszym statucie, w których wymagana jest opinia samorządu uczniowskiego.
5. Szkolny Samorząd Uczniowski może – z inicjatywy własnej albo z inicjatywy innych or-ganów Liceum – podejmować uchwały opiniodawcze we wszystkich innych sprawach Li-ceum.
6. Szkolny Samorząd Uczniowski organizuje i prowadzi w Liceum szkolne uroczystości, wernisaże i aukcje, akcje charytatywne o zasięgu szkolnym, a uczestniczy w akcjach o za-sięgu regionalnym i krajowym, organizuje i prowadzi imprezy szkolne.
7. Szkolny Samorząd Uczniowski wybiera Rzecznika Praw Uczniów Liceum. Organizację i zasady wyboru Rzecznika oraz jego szczegółowe zadania i uprawnienia określa regulamin Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
8. Rzecznik Praw Uczniów Liceum – na wniosek zainteresowanego ucznia albo z inicjatywy własnej - interweniuje u Dyrektora Liceum w sprawach, w których doszło lub mogło dojść do naruszenia prawa ucznia, a podjęcie takiej interwencji skutecznie zobowiązuje Dyrektora co do rozpoznania skargi w trybie przepisów o postępowaniu ad-ministracyjnym.
9. Finansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego możliwe jest ze środków zgroma-dzonych przez Radę Rodziców.
10. Klasowy i Szkolny Samorząd Uczniowski nie mogą gromadzić ani prowadzić gospodarki własnymi środkami finansowymi.

 

Rozdział IV
Prawa i obowiązki uczniów Liceum

 

§ 31


1. Uczeń Liceum ma prawo do:


1) uczestnictwa we wszystkich działaniach i zajęciach organizowanych przez Liceum lub na rzecz Liceum w ramach statutowych zadań Szkoły,
2) korzystania – na zasadach określonych w odrębnych przepisach- z pomieszczeń Li-ceum, w tym – z pracowni szkolnych, oraz z urządzeń i pomocy dydaktycznych pozo-stających w wyposażeniu Liceum, w tym – ze szkolnego księgozbioru,
3) poszanowania jego godności i autonomii, swobody – w granicach wyznaczonych przez dobre obyczaje, normy moralne i prawo - wyrażania poglądów i formułowania postulatów we wszystkich sprawach, w tym – dotyczących Liceum,
4) zrzeszania się i aktywności w stowarzyszeniach i organizacjach działających w Liceum, a także – tworzenia nowych, o ile ich cele i zadania nie godzą w porządek prawny Rzeczpospolitej ani nie są sprzeczne z celami i zadaniami Liceum zapisanymi w niniejszym statucie; zasady tworzenia rejestrowania i działania takich organizacji i stowarzyszeń określają odrębne przepisy,
5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania ukie-runkowanym na możliwie najpełniejszy rozwój ucznia,
6) znajomości programów kształcenia, w tym – podstawy programowej przedmiotów (zajęć edukacyjnych), przyjętego w Liceum programu wychowawczego i innych pro-gramów i procedur,
7) znajomości wymagań i sposobu oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia, w tym – oceny zachowania, określonych w niniejszym statucie,
8) znajomości prawa oświatowego, w tym – wewnętrznego prawa Liceum, ze szczegól-nym uwzględnieniem trybu postępowania i właściwości organów administracji oświa-towej w sprawach, w których uczniowi lub jego rodzicom przysługuje – na podstawie przepisu ustawy, rozporządzenia lub niniejszego statutu - skarga lub odwołanie,
9) wnoszenia do właściwych organów administracji oświatowej – w imieniu własnym lub za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) – skarg i odwołań, o których mowa w p. 8.
10) stałej opieki wychowawczej, w tym - pedagoga szkolnego, a w sytuacjach kryzyso-wych - wsparcia ze strony nauczycieli lub organów szkoły, udzielanego na wniosek lub za zgodą ucznia, którego sytuacja dotyczy,
11) ochrony i poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w Liceum i w czasie zajęć organi-zowanych przez Szkołę, w tym – do ochrony przed jakimikolwiek formami przemocy, sprawowanej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 32


1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą – uznawszy, że praktyka Liceum, po-szczególnych nauczycieli lub pracowników Szkoły narusza lub niedostatecznie respektuje prawa ucznia zapisane w niniejszym statucie – wnieść skargę do wychowawcy oddziału klasowego lub do Dyrektora Liceum, a jeżeli skarga dotyczy Dyrektora – do organu sprawującego nadzór nad Liceum.
2. Skarga, o której mowa w ust. 1., rozpatrywana jest w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
3. W sprawach naruszenia praw ucznia określonych w ustawie o systemie oświaty, w innych ustawach i przepisach wykonawczych obowiązuje tryb prawnoadministracyjny określony w tamtych aktach.

 

§ 33


1. Uczeń Liceum ma obowiązek dążyć do pełni własnego rozwoju. Uczeń Liceum w szczególności jest zobowiązany do:


1) respektowania – w każdym miejscu i czasie – norm moralnych, zasad współżycia spo-łecznego i dobrego obyczaju,
2) respektowania – w każdym miejscu i czasie – prawa, w tym – wewnętrznego prawa Liceum,
3) systematycznego i aktywnego, poprzedzonego odpowiednim przygotowaniem się, uczestniczenia w lekcjach i innych obowiązkowych zajęciach organizowanych przez Liceum.
4) świadomego i odpowiedzialnego korzystania z praw podmiotowych,
5) przejawiania – w każdym miejscu i czasie - postawy odpowiedzialności za bezpie-czeństwo i zdrowie własne i innych,
6) dbania o dobre imię Liceum, godnego reprezentowania Szkoły w każdej sytuacji,
7) dbania o mienie Liceum.

 

§ 34


1. Uczeń może opuszczać lekcje i inne obowiązkowe zajęcia z powodów zasługujących na usprawiedliwienie.
2. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz zwalniania z zajęć edukacyjnych, w tym postępowania w przypadku ucznia pełnoletniego określają oddzielne procedury, stanowiące załącznik do statutu.


§ 35


1. Ustala się, że podczas pobytu w Liceum, a także podczas zajęć organizowanych poza jego terenem – z wyłączeniem szczególnych okoliczności, w tym zajęć praktycznych, lekcji wychowania fizycznego i plenerów – uczniów obowiązuje ubiór odpowiadający charakte-rem miejscu i obowiązkom szkolnym: zadbany, czysty, sprzyjający zachowaniu higieny osobistej, wolny od ekstrawagancji i wyraźnych odniesień erotycznych, a podczas egzami-nów i uroczystości szkolnych – ubiór odświętny. Zasady te dotyczą także pozostałych ele-mentów prezencji ucznia: uczesania, makijażu, biżuterii i symboli.
2. Ustala się, że podczas pobytu w Liceum, a także w czasie zajęć organizowanych poza tere-nem szkoły uczeń ma obowiązek posiadania legitymacji szkolnej i okazywania jej na każde wezwanie nauczyciela lub innego pracownika Liceum.
3. Ustala się, że z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych uczeń może korzystać tylko podczas przerw międzylekcyjnych. Podczas zajęć lekcyjnych uczeń powi-nien mieć telefon komórkowy lub inny sprzęt elektroniczny wyłączony. Zabrania się też podłączania na terenie Liceum do źródeł prądu elektrycznego telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

§ 36


1. Liceum jest wolne od obecności grup nieformalnych, subkultur i organizacji, których ideologii lub działaniu można przypisać nietolerancję albo dążenie do destrukcji osobowości człowieka lub porządku moralnego czy prawnego, a jakiekolwiek propagowa-nie tych grup albo okazywanie przynależności do nich, w szczególności poprzez ubiór, ję-zyk i noszenie ich symboli, jest zabronione i może być uznane za ciężkie naruszenie obo-wiązków ucznia, ze skutkami, jakie z taką kwalifikacją czynu lub zachowania wiążą prze-pisy niniejszego statutu.

§ 37


1. Za uchybienie obowiązkom, o których mowa w § 34, uczeń ponosi odpowiedzialność dys-cyplinarną, o której mowa w § 41.
2. Za szkodę wyrządzoną w mieniu Liceum albo uczniów lub pracowników Szkoły uczeń ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w odrębnych przepi-sach. Jeżeli szkoda została wyrządzona świadomie, sprawca ponosi również odpowiedzial-ność dyscyplinarną.

 

§ 38


1. W stosunku do ucznia pełnoletniego jego prawa zapisane w niniejszym statucie nie prze-chodzą na rzecz jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Liceum może z urzędu powiadamiać rodziców ucznia pełnoletniego w każdej sprawie, w której istnieje obowiązek powiadomienia rodziców ucznia niepełnoletniego.

 

§ 39


1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków, o których mowa w § 34, albo za szczególne osią-gnięcia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i zawodach sporto-wych, w konkursach wiedzy albo umiejętności kierunkowych o zasięgu co najmniej regio-nalnym, Liceum przyznaje wyróżnienia i nagrody indywidualne i zespołowe.
2. Nagrodami indywidualnymi są:


1) pisemna pochwała udzielona przez wychowawcę oddziału klasowego,
2) list gratulacyjny Dyrektora Liceum, przyznawany z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy oddziału klasowego,
3) nagroda rzeczowa przyznawana przez Radę Rodziców na wniosek Dyrektora i wychowawcy oddziału klasowego, zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski,
4) Medal „Diligentiae” przyznawany uchwałą Rady Pedagogicznej najlepszym uczniom na zakończenie nauki w Liceum.


3. Nagrodami zespołowymi są listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe przyznawane w trybie określonym w ust. 2 pkt 2 i 3.

 

§ 40


1. Karami dyscyplinarnymi, wymierzanymi za uchybienie obowiązkom, o których mowa w § 34, są:


1) upomnienie udzielone przez wychowawcę właściwego oddziału klasowego, z powia-domieniem rodziców ukaranego ucznia,
2) nagana udzielona przez wychowawcę właściwego oddziału klasowego, z powiado-mieniem rodziców ukaranego ucznia,
3) nagana udzielona przez Dyrektora Liceum na wniosek wychowawcy właściwego od-działu klasowego, z powiadomieniem rodziców ukaranego ucznia,
4) nagana z ostrzeżeniem udzielona przez Dyrektora Liceum na wniosek wychowawcy właściwego oddziału klasowego, z powiadomieniem rodziców ukaranego ucznia,


2. Za ciężkie naruszenie obowiązków, o których mowa w § 34, uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Liceum.
3. Kary upomnienia lub nagany albo skreślenia z listy uczniów Liceum nie mogą być zasto-sowane po upływie miesiąca od daty, kiedy wychowawca oddziału klasowego powziął wiadomość o uchybieniu przez ucznia jego obowiązkom.
4. Nieobecność ucznia w Szkole przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 3.Przed zło-żeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1 punkt 3 i 4., a także przed nałożeniem kary dys-cyplinarnej należy wysłuchać obwinionego ucznia i zasięgnąć opinii samorządu uczniow-skiego. Obwiniony uczeń może odmówić wyjaśnień.
5. Od kary nałożonej przez wychowawcę właściwego oddziału klasowego ukaranemu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) służy odwołanie do Dyrektora Liceum, który – po rozpatrzeniu sprawy - nałożoną karę może podtrzymać, zmienić albo uchylić. Postanowienie Dyrektora jest ostateczne.
6. Od kary nałożonej przez Dyrektora Liceum ukaranemu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) służy odwołanie do Rady Pedagogicznej Liceum, która – po rozpa-trzeniu sprawy – w trybie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością gło-sów, może nałożoną karę podtrzymać, uchylić lub zmienić. Uchwała Rady Pedagogicznej jest ostateczna.
7. Tryb skreślenia z listy uczniów Liceum regulują odrębne przepisy, z tym że nie można wszcząć tego postępowania bez wniosku wychowawcy właściwego oddziału klasowego.

 

§ 41


1. Ciężkie naruszenie obowiązków ucznia obejmuje w szczególności:


1) niespełnianie obowiązku nauki przez ucznia, którego ten obowiązek dotyczy, w spo-sób, o którym mowa w odrębnych przepisach,
2) opuszczenie przez ucznia, którego obowiązek nauki nie dotyczy, w ciągu miesiąca i bez usprawiedliwienia co najmniej połowy obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
3) poddanie się demoralizacji, polegające na naruszaniu norm moralnych i zasad współ-życia społecznego,
4) używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, udział w grupach przestępczych,
5) popełnienie czynu zabronionego w rozumieniu ustawy karnej.


2. W sprawie skreślenia z listy uczniów z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków ucznia przyjmuje się następujący tryb postępowania:


1) pisemny wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów, zawierający faktyczne uzasad-nienie, może złożyć do Dyrektora wychowawca oddziału klasowego, każdy inny na-uczyciel Liceum, Rada Rodziców albo Samorząd Uczniowski,
2) postępowanie w sprawie skreślenia z listy uczniów może także wszcząć – w porozu-mieniu z właściwym wychowawcą oddziału klasowego - z urzędu Dyrektor Liceum,
3) wniosek, o którym mowa w p. 1. i 2., rozpatruje komisja powołana przez Dyrektora w składzie: pedagog szkolny jako jej przewodniczący, wskazany przez Dyrektora na-uczyciel Liceum, wskazany przez Samorząd Uczniowski jego przedstawiciel i wska-zany przez ucznia, którego postępowanie dotyczy, jego rzecznik, którym może być szkolny rzecznik praw ucznia, inny nauczyciel Liceum albo uczeń Liceum,
4) jeżeli uczeń, którego postępowanie dotyczy, nie wskaże swojego rzecznika, obowiązek ten podejmuje pedagog szkolny,
5) komisja, o której mowa w p. 3., rozstrzyga wszelkie sprawy w drodze głosowania, w obecności co najmniej ¾ swojego składu, przy czym w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos przewodniczącego komisji,
6) postępowanie prowadzone przez komisję, w tym przesłuchania świadków, jest co do zasady jawne dla ucznia, którego postępowanie dotyczy, jego rodziców, nauczycieli Zespołu, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ale komisja może, kierując się interesem uczestników postępowania albo względami organizacyjnymi, wyłączyć tę jawność w części lub w całości,
7) komisja powinna podjąć postępowanie w terminie nie dłuższym niż siedem dni, licząc od daty jej powołania, i zakończyć w przeciągu trzydziestu dni, licząc od tej samej da-ty, chyba że nie jest to możliwe z powodu usprawiedliwionej nieobecności ucznia, którego postępowanie dotyczy, albo innych niezależnych od komisji przyczyn; w takiej sytuacji komisja zawiesza postępowanie do czasu, aż ustanie przyczyna zawieszenia, jednak nie dłużej niż do czasu ukończenia przez ucznia, którego postępowanie dotyczy, nauki w Liceum,
8) komisja rozpoczyna postępowanie wyjaśniające od pisemnego powiadomienia ucznia i jego rodziców o wszczęciu postępowania,
9) komisja prowadzi postępowanie, wyjaśniając wszystkie okoliczności sprawy będącej podstawą wniosku, w tym zwłaszcza wyjaśnienia ucznia i jego rodziców, i dokumen-tuje je w formie protokołów przesłuchań świadków, notatek służbowych i dowodów przekazania pism; po zakończeniu postępowania dokumentację sprawy komisja prze-kazuje Dyrektorowi Liceum,
10) uczeń, którego wniosek dotyczy, i jego rodzice mogą odmówić składania wyjaśnień w sprawie,
11) komisja kończy postępowanie konkluzją zawierającą wniosek – za pośrednictwem Dy-rektora skierowany do Rady Pedagogicznej – o skreśleniu z listy uczniów albo wnio-sek przeciwny, który przekazuje Dyrektorowi; w obu przypadkach wymagane jest po-nadto uzasadnienie faktyczne i prawne,
12) wniosek, o którym mowa w p. 11., komisja – za pośrednictwem Dyrektora - kieruje ponadto do Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w celu jego zaopiniowania,
13) Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców wydadzą opinie, o których mowa w p. 12., w terminie nie dłuższym niż siedem dni, licząc od daty przekazania wniosku,
14) jeżeli komisja uzna, że skreślenie z listy uczniów nie powinno być zastosowane w danej sprawie, uczeń, którego wniosek i postępowanie dotyczyło, może zostać ukarany – w oparciu o zgromadzony materiał – karą dyscyplinarną,
15) Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodzi-ców, niezwłocznie podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy uczniów, a Dyrektor – na podstawie tej uchwały – wydaje decyzję o skreśleniu z listy uczniów,
16) decyzję, o której mowa w p. 15., zawierającą uzasadnienie faktyczne i prawne nałożo-nej kary oraz pouczenie o przysługujących ukaranemu środkach odwoławczych, Dy-rektor przekazuje uczniowi, a jeżeli uczeń jest małoletni – jego rodzicom,
17) od decyzji, o której mowa w p. 15., skreślony z listy uczeń albo jego rodzice mogą wnieść odwołanie do Centrum Edukacji Artystycznej w trybie przepisów o postępo-waniu administracyjnym.
18) wykonanie decyzji następuje po upływie terminu na wniesienie odwołania, a jeżeli ukarany uczeń albo jego rodzice wnieśli odwołanie, wykonanie decyzji wstrzymuje się do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania.

 

§ 42


1. Jeżeli uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu albo innych środków odurzających, uprawia nierząd, uczestniczy w grupach przestępczych albo w inny sposób jest zagrożony demoralizacją lub ulega demoralizacji, właściwy wychowawca oddziału klasowego wzywa do szkoły obojga rodziców tego ucznia i - w jego obecności, a także w obecności Dyrektora Liceum i pedagoga szkolnego – informuje rodziców tego ucznia o faktach potwierdzających zagrożenie lub proces demoralizacji ich dziecka, o grożących konse-kwencjach, w tym - o możliwym skreśleniu z listy uczniów Liceum - wzywając równo-cześnie ucznia do zaniechania nagannego postępowania, a jego rodziców – do wzmożone-go nadzoru nad postępowaniem dziecka, i określając warunki tego zaniechania i nadzoru, przy czym:


1) z czynności tych sporządza się notatkę zawierającą osnowę zarzutów wobec ucznia, jego zobowiązanie do poprawy i zobowiązanie rodziców ucznia do wzmożenia nadzo-ru nad ich dzieckiem – podpisaną przez uczestników spotkania,
2) notatka, o której mowa w p. 1., należy do dokumentacji wychowawcy klasowego,
3) Dyrektor Liceum może – stosownie do okoliczności – powiadomić właściwy sąd rodzinny i policję o stwierdzonej sytuacji i zarzutach wobec tego ucznia.


2. Jeżeli wezwanie albo zobowiązania, o których mowa w ust. 1., są bezskuteczne, a powaga zarzucanych uczniowi przewin to uzasadnia, Dyrektor powiadomi właściwy sąd rodzinny i policję o przejawach i postępującej demoralizacji, może też wszcząć wobec ucznia postę-powanie zmierzające do skreślenia tego ucznia z listy uczniów Liceum.
3. Jeżeli uczeń, który ukończył lat 17, popełni przestępstwo albo jest uczestnikiem przestęp-czości zorganizowanej w rozumieniu odrębnych przepisów, Dyrektor powiadomi o tym niezwłocznie właściwą prokuraturę i policję, a w stosunku do tego ucznia rozpocznie pro-cedurę prowadzącą do skreślenia ucznia z listy uczniów Liceum.
4. Przepisy ust. 1 – 3 mają zastosowanie również w stosunku do uczniów pełnoletnich, z wyjątkiem zobowiązań wynikających z ustania władzy rodzicielskiej.

 

§ 43


1. W stosunku do ucznia, który na terenie Liceum albo podczas zajęć organizowanych poza terenem Liceum spożywa alkohol albo zażywa inne środki odurzające lub znajduje się pod ich wpływem, obowiązują następujące zasady postępowania:


1) nauczyciel, pod którego opieką znajduje się ów uczeń, zapewnia mu w pierwszym rzędzie takie warunki, które nie narażą na niebezpieczeństwo zdrowie i życie tego i pozostałych uczniów, po czym powiadomi o sytuacji Dyrektora, który rozstrzyga o dalszym postępowaniu,
2) jeżeli uczeń, o którym mowa w p. 1., jest pobudzony i agresywny w stopniu zagraża-jącym bezpieczeństwu pozostałych uczniów, nauczyciel wezwie wszelką dostępną pomoc (z wyjątkiem pomocy uczniów), w tym – policję,


2. W stosunku do ucznia, o którym mowa w ust. 1., obowiązkowe jest niezwłoczne powia-domienie jego rodziców, choćby uczeń był pełnoletni, oraz wezwanie pomocy lekarskiej.
3. Jeżeli nauczyciel poweźmie podejrzenie, że uczeń posiada przy sobie alkohol albo inne środki odurzające, niezwłocznie powiadomi o tym Dyrektora, który:


1) w obecności tego nauczyciela, innego nauczyciela lub pracownika Liceum, w warun-kach zapewniających ochronę dóbr osobistych ucznia wezwie go do okazania zawar-tości jego teczki i kieszeni odzieży, a gdy okazanie potwierdzi podejrzenie – powia-domi o tym rodziców ucznia i policję, jeżeli posiadanie środka odurzającego jest za-bronione,
2) jeżeli uczeń odmówi okazania, Dyrektor powiadomi rodziców ucznia i policję.


4. W stosunku do ucznia, który na terenie Liceum lub podczas zajęć organizowanych poza terenem Liceum stał się ofiarą czynu zabronionego albo przestępstwa, nauczyciel, pod któ-rego opieką znajdował się ów uczeń, a gdy to nie jest możliwe - inny nauczyciel Liceum:


1) udzieli poszkodowanemu uczniowi pomocy przedmedycznej, jeżeli potrzeba takiej pomocy jest uzasadniona, wezwie pomoc medyczną i policję (w przypadku zajęć or-ganizowanych poza terenem Liceum) oraz powiadomi Dyrektora,
2) stosownie do okoliczności i własnych możliwości zabezpieczy materialne dowody po-pełnionego czynu,
3) Dyrektor niezwłocznie powiadomi rodziców ucznia i policję oraz – stosownie do okoliczności – zabezpieczy materialne dowody popełnionego czynu.


5. W sytuacji zagrożenia – wskutek popełnienia lub zapowiedzi popełnienia czynu zabronio-nego - bezpieczeństwa zbiorowego, w tym – bezpieczeństwa uczniów, Dyrektor nie-zwłocznie zarządzi ewakuację Liceum i powiadomi właściwe służby.

 

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy Liceum.
Podstawowe obowiązki i odpowiedzialność
nauczycieli i pozostałych pracowników Liceum.

§ 44


1. W Liceum zatrudnia się nauczycieli, pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy. Czynności w sprawach i z zakresu prawa pracy podejmuje i prowadzi Dyrektor Liceum
3. Stosunek pracy nauczyciela Liceum ma charakter szczególny, podlega wzmożonej ochronie prawnej, zawiera w sobie procedury oceny pracy nauczyciela i jego awansu zawodowego, a ponadto formułuje wobec nauczyciela szczególne wymogi etyczne, obwarowując je odpowiedzialnością dyscyplinarną, uregulowaną w odrębnych przepisach.

 

§ 45


1. Każdy nauczyciel Liceum prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Nauczyciel Liceum w szczególności zobowiązany jest do:


1) prawidłowej, zgodnej z odrębnymi przepisami, planowanej i odpowiednio dokumen-towanej organizacji swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, sku-tecznie służącej osiągnięciu podstawowego celu Liceum: wszechstronnego rozwoju każdego ucznia,
2) przyjęcia odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w każdej sy-tuacji szkolnej, zwłaszcza podczas prowadzonych przez siebie lekcji i innych zajęć oraz wypełniania innych obowiązków, w szczególności takich jak dyżur podczas przerwy między lekcjami albo opieka nad uczniami sprawowana podczas imprez i wycieczek szkolnych,
3) bezstronności i obiektywnego oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, równego i sprawiedliwego ich traktowania,
4) udzielania uczniom wszelkiej i profesjonalnej pomocy w przezwyciężaniu ich niepo-wodzeń szkolnych, a także w innych sytuacjach, jeśli taka pomoc jest możliwa i ko-nieczna, a uczeń lub jego rodzice o to poproszą lub wyrażą na to zgodę,
5) wspierania rozwoju psychofizycznego i intelektualnego uczniów, ich zdolności i zain-teresowań poprzez popularyzację wiedzy, promocję indywidualnych osiągnięć uczniów, promocję olimpiad przedmiotowych, konkursów i zawodów, a zwłaszcza poprzez wsparcie udzielane uczniom przygotowującym się do udziału w tych formach współzawodnictwa,
6) wspierania procesu socjalizacji i moralnego rozwoju uczniów poprzez prowadzenie odpowiednich form zajęć grupowych lub indywidualnych oraz własny przykład,
7) stałego doskonalenia własnych umiejętności i poszerzania swojej wiedzy, aktywnego uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym nauczycieli,
8) zgodnego współdziałania i współpracy z ustawowymi organami Liceum, z innymi na-uczycielami i rodzicami uczniów, a w zakresie dodatkowo powierzonych funkcji – współdziałania z zewnętrznymi instytucjami i organizacjami,
9) dbałości o powierzone jego opiece sale lekcyjne, sprzęt i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne,
10) sporządzania konspektów zajęć edukacyjnych, które są hospitowane przez Dyrektora, innych przedstawicieli nadzoru pedagogicznego albo innych nauczycieli.

 

§ 46


1. Nauczyciel Liceum ponosi odpowiedzialność służbową za:


1) pełną realizację podstawy programowej nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć edukacyjnych), określonej w odrębnych przepisach,
2) wyniki dydaktyczne jego uczniów mierzone w procedurach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
3) sprawowanie z należytą starannością obowiązków opiekuńczych względem powierzo-nych jego opiece uczniów,
4) zachowanie procedur normujących postępowanie nauczyciela w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, określonych w niniejszym statucie i w przepisach szczególnych,
5) zachowanie procedur normujących postępowanie w innych sprawach Liceum, okre-ślonych w niniejszym statucie i w przepisach szczególnych,
6) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami,
7) przestrzeganie nakazu nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedago-gicznej, które mogą naruszać prawem chronione dobra uczniów, ich rodziców, innych nauczycieli lub pracowników Liceum,
8) sprawowanie z należytą starannością opieki nad powierzoną pracownią i pomocami dydaktycznymi. zniszczenie lub utratę elementów wyposażenia tej pracowni,
9) przestrzeganie postanowień regulaminów przyjętych i obowiązujących w Liceum.
10) Odpowiedzialność służbową nauczycieli Liceum ustala i stosuje Dyrektor Liceum.
11) Zasady odpowiedzialności służbowej nauczycieli Liceum określają odrębne przepisy.§ 47


1. Szkoła zatrudnia pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. Organ prowadzący Liceum określa limity zatrudnienia w grupie pracowników administracji i obsługi Liceum.

 

§ 48


1. Pracownicy administracji i obsługi Liceum wykonują obowiązki służbowe określone w odrębnych dokumentach.
2. Pracownicy administracji i obsługi Liceum mają ponadto obowiązek uczestniczyć odpo-wiednio w realizacji statutowych zadań Liceum, a uchybienie temu obowiązkowi może zo-stać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

§ 49


1. Główny księgowy Liceum wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową Liceum, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 50


1. Samodzielny referent prowadzi sekretariat szkoły oraz wykonuje zadania z tym związane, określone w odrębnych przepisach.

 

§ 51


1. Inspektor BHP prowadzi sprawy związane z bhp i ochroną przeciwpożarową w Liceum, uczestniczy w postępowaniu powypadkowym i prowadzi podstawowe szkolenia pracowni-ków Liceum z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 52


1. Woźny dba o porządek i estetykę Liceum, zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków.

 

§ 53


1. Pracownik do pracy lekkiej wykonuje prace mające na celu utrzymanie czystości na terenie Liceum, zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków.

 

§ 54


1. Pracownik do pracy ciężkiej wykonuje prace konserwatorskie na terenie Liceum, zgodnie z przydziałem czynności.

 

VI
Postanowienia końcowe

 

§ 55


1. Traci moc statut Liceum z dnia 8 lutego 2008 r.

§ 56


1. Statut podlega ogłoszeniu w drodze zarządzenia Dyrektora Liceum.
2. Statut wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

 

 

Jesteś tutaj: Home Dokumenty Statut

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.