INFORMACJA

Od 1 stycznia 2023 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły
publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:
https://www.gov.pl/plastykkrosno

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Od PLSP -1979 do LP-2011

Regulamin organizowania zajęć z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

Regulamin organizowania zajęć

z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

w LP w Krośnie

1. Dyrektor szkoły organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym w drugim, trzecim i czwartym roku nauki zgodnie z ramowym planem nauczania.

2. Zajęcia w zakresie rozszerzonym realizowane są w systemie obejmującym co najmniej dwa przedmioty w wymiarze co najmniej 18 godzin w cyklu kształcenia. Jednym z nich jest realizowana obowiązkowo od pierwszej klasy historia sztuki (10 godzin w cyklu kształcenia).

3. Wybory dla uczniów klasy pierwszej rozpoczynają się po klasyfikacji śródrocznej. Dokładny termin ustala dyrektor szkoły, opracowując roczny harmonogram roku szkolnego.

4. Dyrektor ogłasza treść regulaminu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej przeznaczonej dla uczniów.

5. Wybory odbywają się poprzez złożenie pisemnej deklaracji podpisanej przez ucznia i rodzica/opiekuna prawnego. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1.

6. Grupa z danego przedmiotu rozszerzonego powstanie, jeśli wybierze ją co najmniej 5 osób i nie może liczyć więcej niż 15. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor, uwzględniając finansowe możliwości szkoły.

7. Jeśli grupa nie osiągnie wymaganego minimum uczeń jest obowiązany zapisać się na inny przedmiot w drugiej turze wyborów.

8. Uczniowie klas pierwszych muszą dokonać wyboru drugiego przedmiotu rozszerzonego. Może to być: historia, geografia, biologia, język angielski lub język polski. Warunkiem wyboru języka angielskiego jest jego znajomość w stopniu zaawansowanym.

9. Jeśli uczeń wybrał język angielski (6 godzin w cyklu kształcenia) jako drugi przedmiot rozszerzony, zobowiązany jest realizować przedmiot uzupełniający – historię i społeczeństwo. Jeżeli uczeń wybrał geografię, historię, biologię lub język polski (realizowane w wymiarze 8 godzin w cyklu kształcenia), nie musi realizować przedmiotu uzupełniającego.

10. Uczniowie mogą dodatkowo wybrać trzeci i czwarty przedmiot rozszerzony (do wyboru: język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, język angielki, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka) oraz drugi przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę (historia i społeczeństwo, przyroda, ekonomia w praktyce, język rosyjski, wiedza o kulturze, edukacja europejska).

11. Udział uczniów w zajęciach z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jako trzeci i czwarty oraz dodatkowego przedmiotu uzupełniającego uzależniony jest od możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły. Szkoła zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku ucznia z ww. względów.

12. W przypadku, gdy brak jest możliwości utworzenia grupy (np. zbyt mała liczba zdeklarowanych uczniów) grupa taka nie zostanie utworzona.

13. Dyrektor szkoły ogłasza wyniki rekrutacji w terminie 14 dni od momentu złożenia deklaracji. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do wybranych przez siebie zajęć z powodu nie osiągnięcia wymaganego minimum osób w grupie muszą dokonać w II turze wyboru innych przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających dodatkowych proponowanych przez szkołę.

14. Uczeń może dokonać zmiany zajęć na swój pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły w terminie do końca roku szkolnego w klasie pierwszej jeśli nie spowoduje to zmian w organizacji pracy szkoły i pod warunkiem, że będą wolne miejsca na wybrany przedmiot.

Jesteś tutaj: Home Dokumenty Regulamin organizowania zajęć z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.