Nowe kierunki kształcenia - ARANŻACJA WNĘTRZ oraz PROJEKTOWANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH!

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

O szkole

Rejestr danych osobowych

Informujemy, że w Liceum Plastycznym im. T. Brzozowskiego, zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa danych osobowych, prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych osobowych (na podstawie art. 36a ust. 2 pkt. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych).

Rejestr prowadzony jest w formie papierowej (zgodnie z par. 2, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych).

Rejestr w formie papierowej udostępniany jest do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych:
Liceum Plastyczne im. T. Brzozowskiego
ul. Lewakowskiego 47
38-400 Krosno

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Plastyczne im. T. Brzozowskiego w Krośnie reprezentowane przez Dyrektora Zbigniewa Glenia, ul. Lewakowskiego 49, 38-400 Krosno.
 2. W Liceum Plastycznym im. T. Brzozowskiego w Krośnie wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych - Piotr Wilusz, z którym można skontaktować się pod adresem Liceum Plastyczne im. T. Brzozowskiego w Krośnie, ul. Lewakowskiego 49, 38-400 Krosno lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa o systemie informacji oświatowej, Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje publiczne i firmy świadczące usługi bezpośrednio wynikające ze statutowej działalności szkoły (np. celem zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z przepisami prawa wymienionymi w punkcie 3 niniejszej Klauzuli informacyjnej.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także o prawo do przenoszenia danych. Ponadto jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest  wymogiem ustawowym bądź warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania takich danych osobowych będzie zaprzestanie wykonywania czynności edukacyjnych lub zawodowych w Liceum Plastycznym im. T. Brzozowskiego w Krośnie. Podanie danych fakultatywnych, nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Szkolny program profilaktyki na lata 2015-2019

Szkolny Program Profilaktyki stanowi spójna całość z programem wychowawczym i planem dydaktycznym szkoły.
Jest realizowany przez całą kadrę dydaktyczną szkoły.

I.    Diagnoza środowiska szkolnego – metody badań

Pedagog szkolny wraz z psychologiem szkolnym oraz z Zespołem Nauczycieli Wychowawców opracował narzędzia do diagnozy problemów wychowawczych występujących u uczniów w szkole. Przeprowadzono:

 • wywiad (z wychowawcami),
 • rozmowy (z wychowawcami, rodzicami, wychowawcami z Bursy Międzyszkolnej),
 • analizę problemów zgłaszanych przez młodzież uczęszczających na terapię do psychologa szkolnego,
 • analizę problemów sygnalizowanych przez uczniów podczas indywidualnych kontaktów z pedagogiem szkolnym,
 • analizę dokumentów szkolnych (poziom frekwencji),
 • konsultacje wychowawców z pedagogiem.
 • zagrożenie uzależnieniami (nikotyna, alkohol, narkotyki(dopalacze), uzależnienia behawioralne,
 • zagrożenie przemocą
 • profilaktyka zaburzeń emocjonalnych( depresja, samookaleczenia, zachowania suicyidalne),
 • niezadowalająca frekwencja uczniów,
 • problematyka związana z różnymi przejawami dyskryminacji.

W Szkolnym Programie Profilaktyki uwzględniono ponadto priorytety CEA problematykę zagrożenia przemocą wśród uczniów szkół artystycznych oraz tematykę poświęconą zjawisku dyskryminacji.

II.    Identyfikacja problemów

Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego w Szkolnym Programie Profilaktyki zostanie uwzględniona następująca tematyka:

III.    Kierunki działań profilaktycznych

Skierowane do uczniów:

 1. Informowanie uczniów o szkodliwości używek oraz ukazywanie zagrożeń jakie niosą uzależnienia (nikotynizm, alkoholizm,  narkomania) w tym również w kontekście przyszłej prokreacji - strategie informacyjne.
 2. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i zachowania w sytuacjach ryzykownych  - strategie edukacyjne.
 3. Przekonanie uczniów o możliwości skorzystania z pomocy specjalistów: psychologa i lekarza psychiatry w sytuacji nasilania objawów depresyjnych,  myśli samobójczych i innych problemów emocjonalnych.
 4. Comiesięczna analiza frekwencji.
 5. Sporządzanie rankingu frekwencji klas i przestawianie go na apelu szkolnym.
 6. Frekwencja ma wpływ na ocenę z zachowania.
 7. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami spowodowanymi przemocą, wskazanie na postawę asertywną jako  sposobu na agresję ze strony innych.
 8. Wyrabianie w uczniach umiejętności spostrzegania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w ich środowisku. Wskazanie możliwości przeciwdziałania takim zachowaniom.
 9. Rozszerzenie wiedzy nauczycieli na tematy podjęte W Szkolnym Programie  Profilaktyki.(samodoskonalenie, szkolenia na spotkaniach Zespołu Nauczycieli – Wychowawców, konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym).
 10. Wprowadzenie dnia bez pytania (jeden dzień w miesiącu) dla ucznia ze 100% frekwencją (po uzgodnieniu z wychowawcą).
 11. Stworzenie oferty alternatywnego spędzenia czasu wolnego (koła przedmiotowe, wolontariat, włączenie się w działalność innych organizacji działających na
  terenie miasta, wycieczki).
 12. Stała współpraca z rodzicami. Zaangażowanie rodziców w realizację zaplanowanych działań profilaktycznych.
 13. Wzbogacanie biblioteki pedagoga w literaturę fachową i filmy edukacyjne, programy profilaktyczne.
 14. Organizowanie spotkań z pedagogiem szkolnym i specjalistami z MPP-P.
 15. Omawianie w ramach rady pedagogicznej efektów wdrażania programu profilaktycznego.
 16. Stała współpraca z instytucjami i osobami, które mogą udzielić wsparcia w realizacji programu:

Skierowane do nauczycieli:

 • Miejską Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,     
 • Sanepidem w Krośnie,
 • Powiatową Komendą Policji,
 • Urzędem Miasta,
 • hospicjum „Caritas",
 • Stowarzyszeniem  Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum,
 • MOPR w Krośnie,
 • Fundacją dla Sztuki
 • KROSNOludzkim Centrum Wolontariatu.


Skierowane do rodziców:

 1. Pedagogizacja rodziców – czynniki chroniące dzieci przez zachowaniami ryzykownymi i dysfunkcyjnymi ,  instytucje udzielające pomocy w procesie wychowania i profilaktyki uzależnień i udzielającymi wsparcia w problemach emocjonalnych.
 2. Wychowawca ustala zasady kontaktu z rodzicami uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne.
 3. Motywowanie rodziców do uczestniczenia w zebraniach klasowych.
 4. Zdyscyplinowanie rodziców do systematycznego usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole.
 5. Współpraca z rodzicami w realizacji założeń wychowawczych szkoły.

 

V. Plan działania

Lp.

Problem wychowawczy

Działania profilaktyczne

Osoby odpowiedzialne

Termin

1.

Zagrożenie uzależnieniami i przemocą.

- zapoznanie wychowawców z zasobami biblioteki pedagoga związanych z uzależnieniami;

pedagog

IX 2015

- godziny wychowawcze poświęcone problematyce uzależnień (w tym behawioralnych);

wychowawcy

według planów wychowawczych

- przeprowadzenie cyklu lekcji w oparciu o program profilaktyczny „ Ars czyli jak dbać o miłość”;

pedagog

X- XI 2015

- włączenie szkoły do realizowanego w krośnieńskich placówkach programu profilaktycznego „Czystymi oczami w przyszłość” i „Cyfrowa wieża”;

pedagog z MPP-P

wg. planu pracy pedagoga

- gazetka szkolna – informacja o skutkach palenia tytoniu (Światowy Dzień bez Papierosa).

pedagog

maj 2016

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych w oparciu o filmy edukacyjne „Powstrzymać agresję” i „Bezsilna nienawiść”;

Wychowawcy klas I-II

wg. planów wychowawczych

Zorganizowanie w szkole obchodów Światowego Dnia bez Przemocy;

Pedagog szkolny, psycholog szkolny

X 2015

2.

Niezadowalająca frekwencja uczniów.

- systematyczna miesięczna analiza frekwencji uczniów;

wychowawcy, wicedyrektor

Co miesiąc

- przestrzeganie przez wychowawców ustalonych zasad usprawiedliwiania nieobecności;

wychowawcy

cały rok szkolny

   

- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych;

kierownik sekcji artystycznej, wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

wg. kalendarza imprez

- alternatywne formy zajęć lekcyjnych – wycieczki, galerie sztuki, spotkania z ludźmi kultury i sztuki;

kierownik sekcji artystycznej, wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

cały rok szkolny

- działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza

pedagog

cały rok szkolny

3.

Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych(depresja, samookaleczenia, zachowania suicyidalne i inne).

- skuteczne pomaganie młodzieży w wybieraniu i rozwijaniu wartości afirmujących życie poprzez promowanie wyższych wartości które nadają sens ludzkiej egzystencji;

wychowawcy, wszyscy nauczyciele, pedagog psycholog , ksiądz katecheta.

praca ciągła.


- kształtowanie postaw życzliwego i aktywnego zaangażowania w sprawy ludzkie poprzez włączanie uczniów w działalność woluntarystyczną;

ksiądz katecheta, opiekun SU, opiekun SzKW, wychowawcy klas.

praca ciągła

-kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, kształtowanie poczucia własnej wartości

wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny

według planów pracy wychowawczej.

4.

„Wszyscy jesteśmy tacy sami”- stop dyskryminacji.

-przekazanie uczniom wiedzy na temat stereotypów, uprzedzeń dyskryminacji i powiązań między tymi pojęciami;

nauczyciel historii,wg. podstawy programowej.

- wyrabianie w uczniach umiejętności  spostrzegania stereotypów i uprzedzeń w ich środowisku. Uczulenie ich w szczególności na przejawy stereotypów w komunikacji z innymi;

wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny.

wg. planów pracy wychowawczej.

   

- uświadomienie występowania dyskryminacji ze względu na status społeczny, wiek, rasę, niepełnosprawność i inne z jakimi młodzież może spotkać się w życiu codziennym (wykorzystanie do realizacji tematyki przykładów literackich , filmów itp.);

Wychowawcy klas

według planów pracy wychowawczej

- zorganizowanie dla kl. I I III warsztatów o tematyce antydyskryminacyjnej w oparciu o film „Niebieskoocy”;

pedagog szkolny, psycholog szkolny

marzec  2016

- zorganizowanie w szkole konkursu na pracę plastyczną, wiersz,  opowiadanie lub piosenkę pod hasłem „Wszyscy jesteśmy tacy sami”.

psycholog szkolny, pedagog szkolny

marzec 2016

VI. Przewidywane efekty pracy profilaktycznej.

Uczeń zna:

 • negatywne skutki uzależnień (nikotyna, alkoholizm, uzależnienia behawioralne) w tym w kontekście ich wpływu na zdrowie i życie przyszłego potomstwa,
 • objawy zaburzeń emocjonalnych jakie mogą pojawić się w okresie dojrzewania, adresy i telefony osób ( instytucji), które mogą udzielić wsparcia,
 • zagrożenia spowodowane przemocą,
 • sposoby zapobiegania agresji,
 • zasady zachowań asertywnych jako sposobu na agresję ze strony innych,
 • przejawy przemocy w rodzinie,
 • ma wiedzę na temat jak się bronić przed przemocą i gdzie szukać wsparcia,
 • pojęcia stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja,
 • proces powstawania stereotypów, uprzedzeń i zachowań dyskryminacyjnych,
 • przejawy i skutki zachowań związanych ze stosowaniem stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w środowisku uczniowskim i środowisku lokalnym (w swoim kraju i na świecie),
 • konsekwencje nieusprawiedliwionej absencji w szkole,
 • zasady usprawiedliwiania nieobecności,

Uczeń rozumie:

 • konieczność unikania zachowań ryzykownych,
 • potrzeby wsparcia go w sytuacjach kryzysowych,
 • wpływ systematycznej obecności na zajęciach lekcyjnych na wyniki w nauce,
 • konieczność reagowania na zachowania związane z przemocą i agresją,
 • potrzebę unikania zachowań opartych na stereotypach, uprzedzeniach i związanych z dyskryminacją ze względu na status społeczny, rasę, wyznanie, niepełnosprawność, wiek itp.

Uczeń potrafi:

 • być odpowiedzialnym za swoje bezpieczeństwo i zdrowie oraz zdrowie innych,
 • rozmawiać o swoich problemach emocjonalnych,
 • ponosić odpowiedzialność za swoją nieobecność na zajęciach szkolnych,
 • reagować na zachowania agresywne i przejawy agresji,
 • szukać wsparcia i pomocy gdy jest świadkiem lub ofiarą przemocy,
 • komunikować się w środowisku bez uprzedzeń, stereotypów i zachowań dyskryminacyjnych.

VII. Ewaluacja.

1.    Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja zachowania uczniów prowadzona przez nauczycieli i pedagoga psychologa szkolnego,
 • rozmowy i dyskusje na lekcjach wychowawczych oraz  podczas indywidualnych spotkań z pedagogiem  szkolnym,
 • terapia psychologiczna u psychologa szkolnego, indywidualne konsultacje,
 • wywiady, rozmowy z rodzicami,
 • analiza dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych) pod kątem frekwencji.

2.    Kryterium efektywności:

 • zwiększenie świadomości uczniów związanych ze szkodliwością substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych (ankietowanie)-
 • poprawa  frekwencji w klasach,
 • przestrzeganie przez uczniów zasad usprawiedliwiania,
 • zmniejszenie ilości przypadków związanych z zaburzeniami emocjonalnymi, pozytywne efekty terapii psychologicznej.

Uchwała Rady Pedagogicznej – 10.09.2015

Uchwała Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – 14.09.2015

Szkolny zestaw programów nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Rok szkolny 2016/2017

Nr Nazwa przedmiotu Tytuł programu Autor Wydawnictwo Uwagi
2/2012 Język polski „Zrozumieć, tekst, zrozumieć człowieka. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym”.

Katarzyna Olejnik,

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk

WSiP realizowany w kl. I- IV
4/2012 Historia „Poznać przeszłość. Wiek XX. Program nauczania historii w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej”. Marek Jekela Nowa Era realizowany w kl. I
6/2012 WOS „W centrum uwagi. Program nauczania WOS w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej”, Arkadiusz Janicki Nowa Era realizowany w kl. I
1/2014 Język angielski Halina Tyliba “Matura Explorer. Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy i rozszerzony”. Nowa Era realizowany w klasach I - IV
9/2012 Język niemiecki
 1. Jaroszewska
„Welttour 1. Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum na poziomie IV.0”. Nowa Era realizowany w kl. I- IV
12/2012 Matematyka D. Ponczek „MateMatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą”. Nowa Era Realizowany w kl. I-IV
13/2012 Fizyka
 1. Sagnowska
„Świat fizyki. Program nauczania”. ZamKor Realizowany w klasie I
1/2013 Historia rozszerzona
 1. Tulin
Historia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjlanych. Operon Realizowany w kl. III- IV
14/2012 Geografia Ewa Maria Tuz „Oblicza geografii. Program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych”. Nowa Era Realizowany w klasie I
2/2013 Geografia rozszerzona

E. M. Tuz,

D. Szczypiński

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – „Oblicza geografii” Nowa Era Realizowany w kl. II, IV
15/2012 Biologia M. Kaczmarzyk „Biologia na czasie. Program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych”. Nowa Era Realizowany w klasie I
3//2013 Przyroda - przedmiot uzupełniający E. Jakubowska, M. Kaczmarzyk, J. Mrzigod, E.M. Tuz Przyroda. Program nauczania przedmiotu uzupełniającego dla szkół ponadgimnazjalnych. Nowa Era Realizowany w kl. IV
18/2012 Edukacja dla bezpieczeństwa J. Słoma „Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa szkół ponadgimnazjalnych”. Nowa Era Realizowany w klasie I
4/2013 Historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający
 1. Roszak
Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Operon Realizowany w kl. III- IV
27/2016 Chemia Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Program do nauczania chemii w zakresie podstawowym” Nowa Era Realizowany w klasie I
LP 6/2014/A Historia sztuki U. Wójtowicz „Program do nauczania historii sztuki w zakresie rozszerzonym”. Program własny Realizowany w klasie I-IV
21/2012 Religia Ks. Marian Zając „Świadek Chrystusa. Program nauczania religii”.

Gaudium

AZ-4-01/10

Realizowany w kl. I - IV
23/2012 Etyka P. Kołodziński „Odkrywany na nowo. Program nauczania etyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”. Operon Realizowany w kl. I- IV
24/2012 Informatyka
 1. Gawełek
„Odkrywany na nowo. Program nauczania informatyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”. Operon Realizowany w klasie I
LP 5/2014/A Podstawy projektowania
 1. Skóra,
„Program nauczania podstaw projektowania dla liceum plastycznego”. Program własny Realizowany w kl. II - IV

LP

4/2014/A

Rysunek i malarstwo P. Wójtowicz „Program nauczania rysunku i malarstwa dla liceum plastycznego”. Program własny Realizowany w klasach I - IV
LP1/2004/A/2011 Snycerstwo P. Leszega „Program nauczania snycerstwa dla liceum plastycznego”. „Program nauczania snycerstwa dla liceum plastycznego”. Realizowany w klasie IV
LP 1/2014/A Snycerstwo P. Leszega „Program nauczania snycerstwa dla liceum plastycznego”. Program własny Realizowany w klasie I-III
LP2/2005/A/2011 Rzeźba G. Tomkowicz „Program nauczania rzeźby dla liceum plastycznego”. Program własny Realizowany w klasie IV
LP 2/2014/A Rzeźba G. Tomkowicz „Program nauczania rzeźby dla liceum plastycznego”. Program własny Realizowany w klasie I- III

LP

3/2005/A/2011

Wyroby unikatowe E. Skóra „Program nauczania wyrobów unikatowych dla liceum plastycznego”. Program własny Realizowany w klasie IV
LP 8/2014/A Aranżacja przestrzeni G. Tomkowicz „Program do nauczania aranżacji przestrzeni dla liceum plastycznego”. Program własny Realizowany w klasie I-III

LP

7/2007/A/2011

Podstawy fotografii i filmu K. Antosz „Program nauczania podstaw fotografii i filmu dla liceum plastycznego”. Program własny Realizowany w klasie IV
26/2012 Wychowanie fizyczne U. Kierczak „Program nauczania wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej”. Kraków, 2012 Realizowany w kl. I- IV
LP1/2015/A Przedmiot modułowy – podstawy fotografii K. Antosz „Program nauczania podstaw fotografii dla liceum plastycznego”. Program własny Realizowany w klasach II – III
  Przedmiot modułowy – zespoły przedmiotów artystycznych.

Ela Skóra,

Paweł leszega

Program nauczania … Program własny Realizowany w klasie III
  Przedmiot modułowy – projektowanie multimedialne   Program nauczania projektowania multimedialnego dla liceum plastycznego Program własny Realizowany w klasach II - IV

Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2.09.2019

Zajęcia dydaktyczne

I semestr - 3.09.2019 - 20.12.2019
II semestr - 2.01.2020 - 26.06.2020

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 – 31.12.2019

Ferie zimowe

13.01.2020 – 26.01.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

9.04.2020 – 14.04.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.10.2019, 2.01.2020, 3.01.2020, 

4-6.05.2020, 2.06.2020, 12.06.2020

Zakończenie zajęć dydaktycznych klasy IV

27.03.2020

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

Ferie letnie

27.06.2020 – 31.08.2020

 

 

 


Godziny pracy biblioteki, pedagoga, psychologa, pielęgniarki szkolnej

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Wicedyrektor

10.00-15.00

10.40-12.15

14.00-16.25

10.00-13.55

14.45-15.35

10.00-13.55

14.45-15.35

9.40-10.25

11.30-16.25

Kierownik sekcji artystycznej

8.00-9.40

9.00-12.00

12.20-14.30

9.00-10.30

8.00-11.25

Biblioteka

10.30-14.30

12.30-14.30

8.30-9.30

11.30-14.30

11.30-14.30

9.00-9.30

11.30-12.00

13.15-14.15

Pedagog szkolny

---------

11.00-14.00

14.00-16.00

10.00-12.00

10.00-13.00

Pielęgniarka szkolna

7.30-9.30

-------

11.00-15.00

------------

-----------

Psycholog

9.50-11.50

13.10-16.10

9.50-11.50

8.50-11.50

------------

Specjalista do spraw informatyki

16.45- 18.45

13.10-15.10

17.30-19.30

17.30-19.30

7.00- 9.00

 

Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych


Zadania,

wydarzenia, czynności

Terminy

Forma

Odpowiedzialni

Inauguracja roku szkolnego

02.09.2019

Uroczysty apel

dyrektor

Organizacja roku szkolnego

9.09.2019

apel

dyrektor

Otrzęsiny

26.09.2019

Zabawy, konkursy

kl. I, kl. II

wicedyrektor

P. Wojnar,

T. Makiel,

J. Czekańska

B. Bałut

Dzień Chłopaka

30.09.2019

konkursy, zabawy, apel

Dzień KEN

11.10.2019

akademia, spotkania

Pamiętajmy o tych, co odeszli.

Listopad 2019

Odwiedzenie grobów,

Wieczór wspomnień

Kl. I, T. Makiel

Dzień Patrona szkoły

25.11.2019

Apel, filmy

Kl. III, E. Łacheta

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Listopad 2019

Spotkanie z przedstawicielem IPN

M. Stochla

Wigilia

20.12.2019

spotkanie społeczności szkolnej

ks. M. Zarzyczny

SU, P. Wojnar

E. Skóra

Studniówka

Karnawał 2020

bal

klasa IV

 1. Krzanowska - Wiśniowska

Podsumowanie I semestru

7.01.2020

apel

Dyrektor

Międzynarodowy Dzień Kobiet

9.03.2020

apel

Kl. II, P. Wojnar

Pierwszy dzień Wiosny

20.03.2020

Impreza na terenie szkoły

E. Zajdel 

„Pola Nadziei”

15.04.2020

akcja

E. Zajdel

 Rocznica Katyńska

13.04.2020

film

M. Stochla

Pożegnanie klasy IV

akademia

klasa III

E. Łacheta

Konstytucja 3 Maja

30.04.2020

apel

Klasa I, Justyna Czekańska

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

akademia

Samorząd Uczniowski

P. Wojnar

 

 

Terminarz spotkań z rodzicami

 
Terminy Rodzaj spotkania
13.09.2019 Spotkanie inauguracyjne
18.12.2019 Spotkanie semestralne
20.03.2020 Spotkanie klasowe
29.05.2020 Spotkania klasowe

Terminy i zadania związane z egzaminami dyplomowymi

Data Zadania
20.03.2020 Odbiór prac dyplomowych
8.04.2020 Egzamin z historii sztuki
17.04.2020 Obrona prac dyplomowych
24.04.2020 Rozdanie dyplomów
maj.2020 Matura ustna i pisemna

Egzamin wstępny

Data Zadania
2.06.2020 Praktyczne egzaminy wstępne

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.