Nowe kierunki kształcenia - ARANŻACJA WNĘTRZ oraz PROJEKTOWANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH!

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Szkolny program wychowawczy

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

 


Program został opracowany na podstawie:

 • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Karty Nauczyciela,
 • Ustawy o systemie oświaty,
 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
 • Statutu szkoły,
 • Podstaw programowych kształcenia ogólnego,
 • Pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego.Program wychowawczy obejmuje:

 • koncepcję wychowania w szkole,
 • wartości wychowawcze,  do których osiągnięcia,  przestrzegania i poszanowania powinni zmierzać wszyscy uczniowie,
 • treści wychowawcze zawarte w Statucie,
 • zadania nauczycieli wynikające z podstaw programowych kształcenia ogólnego,
 • powinności wychowawców klasowych,
 • zasady współpracy wychowawczej z rodzicami,
 • treści wychowawcze,
 • cele wychowawcze samorządu uczniowskiego,
 • ewaluację programu wychowawczego,
 • wizję absolwenta.
I. Koncepcja wychowania w szkole.

Powinności wychowawcze wynikające z pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, określone są w ramach zadań ogólnych szkoły.


„ Zawsze takie rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie."
                                Jan Zamoyski

Program wychowawczy Liceum Plastycznego, jego przesłanie jest obok programu edukacyjnego podstawą funkcjonowania naszej placówki. Chcielibyśmy, aby stał się wizytówką naszej szkoły.

Program opisuje w sposób kompleksowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli w ramach zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Celem ogólnym wychowania jest prowadzenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie go do dojrzałego życia, pełnienia określonej roli w społeczeństwie, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych.

Wychowanie powinno polegać na ukształtowaniu w młodym człowieku poczucia takich wartości jak poszanowanie człowieka, uświadomienie jego wyjątkowej roli na Ziemi, szacunek dla środowiska naturalnego, w którym żyje, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, miłości ojczyzny, ale również tolerancji i otwartości na kulturę innych krajów, przestrzegania prawa, szacunku do nauki i pracy. Otwartość na kulturę innych narodów, zrozumienie jej, zapobiega takim zjawiskom jak rasizm czy ksenofobia. Szacunek dla drugiego człowieka uczy nas wrażliwości na ludzką krzywdę, chęci niesienia pomocy bliźnim, życzliwości względem drugiego człowieka, humanizmu. Są to bowiem najwyższe, niewymierne wartości.

Najważniejszą rolę w wychowaniu spełniają rodzice i opiekunowie ucznia. Szkoła jest instytucją wspierającą, dlatego kierunek działalności wychowawczej nauczyciela nie może być sprzeczny z wolą rodziców.

Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest to, aby nauczyciele wspomagali wzrastanie młodzieży w klimacie miłości do rodzin, małej i wielkiej ojczyzny, aby we wspólnotach naturalnych uczyli się otwarcia i odpowiedzialności w coraz szerszych społecznościach.

Nauczyciele w swej pracy wychowawczej powinni dążyć do tego, aby uczniowie rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie takich wartości jak prawda, dobro i piękno na świecie, stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do nich, ale jednocześnie nauczyli się godzić dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych.

Ucząc się szacunku dla dobra wspólnego, powinni przygotowywać się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

Należy zmierzać do tego, aby uczniowie kształtowali w sobie postawę dialogu i tolerancji polegającą na umiejętności słuchania i rozumienia innych oraz akceptacji ich przekonań.

Należy czynić starania, aby uczniowie mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno wszystkich przedmiotów, jak i całej edukacji na danym etapie. Nasi wychowankowie powinni dążyć na drodze rzetelnej i uczciwej pracy do osiągnięcia wszystkich celów życiowych i ważnych wartości dla odnalezienia własnego miejsca na świecie.II.   Wartości   wychowawcze,   do    których   osiągnięcia,   przestrzegania i szanowania powinni zmierzać wszyscy uczniowie.

 

Wartości pozwalające osiągnąć wyznaczony cel w życiu:

 • praca,
 • rzetelność,
 • uczciwość,
 • systematyczność,
 • punktualność.

 

Wartości pozwalające żyć w szkolnej wspólnocie:

 • koleżeństwo,
 • przyjaźń,
 • życzliwość względem nauczycieli i kolegów,
 • kultura bycia na co dzień.

 

Wartości eliminujące rasizm i pozwalające żyć w państwie i na świecie:

 • tolerancja,
 • poszanowanie poglądów i godności drugiego człowieka,
 • patriotyzm.


Wartości pozwalające postrzegać piękno i dobro tego świata:

 • bezpieczeństwo
 • prawda,
 • odwaga,
 • czystość i estetyka.

Praca   wychowawcza   powinna   doprowadzić   do   umiejętności   rozpoznawania   tych wartości moralnych, ich hierarchizacji i umiejętności dokonywania wyborów.


III. Treści wychowawcze zawarte w Statucie


§ 34


1. Uczeń Liceum ma obowiązek dążyć do pełni własnego rozwoju. Uczeń Liceum w szczególności jest zobowiązany do:

 1. respektowania – w każdym miejscu i czasie – norm moralnych, zasad współżycia społecznego i dobrego obyczaju,  
 2. respektowania – w każdym miejscu i czasie – prawa, w tym – wewnętrznego prawa Liceum,
 3. systematycznego i aktywnego, poprzedzonego odpowiednim przygotowaniem się, uczestniczenia w lekcjach i innych obowiązkowych zajęciach organizowanych przez Liceum.
 4. świadomego i odpowiedzialnego korzystania z praw podmiotowych,
 5. przejawiania – w każdym miejscu i czasie - postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
 6. dbania o dobre imię Liceum, godnego reprezentowania Szkoły w każdej sytuacji,
 7. dbania o mienie Liceum.


§ 40


1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków, o których mowa w § 34, albo za szczególne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i zawodach sportowych, w konkursach wiedzy albo umiejętności kierunkowych o zasięgu co najmniej regionalnym, Liceum przyznaje wyróżnienia i nagrody indywidualne i zespołowe.
2. Nagrodami indywidualnymi są:

 1. pisemna pochwała udzielona przez wychowawcę oddziału klasowego,
 2. list gratulacyjny Dyrektora Liceum, przyznawany z inicjatywy własnej lub na wniosek  wychowawcy oddziału klasowego,
 3. nagroda rzeczowa przyznawana przez Radę Rodziców na wniosek Dyrektora                        i wychowawcy oddziału klasowego, zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski,
 4. Medal „Diligentiae” przyznawany uchwałą Rady Pedagogicznej najlepszym uczniom na zakończenie nauki w Liceum.

3. Nagrodami zespołowymi są listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe przyznawane w trybie określonym w ust. 2 pkt 2 i 3.


§ 41


1. Karami dyscyplinarnymi, wymierzanymi za uchybienie obowiązkom, o których mowa   w § 34, są:

 1. upomnienie udzielone przez wychowawcę właściwego oddziału klasowego,  z powiadomieniem rodziców ukaranego ucznia,
 2. nagana udzielona przez wychowawcę właściwego oddziału klasowego,  z powiadomieniem rodziców ukaranego ucznia,
 3. nagana udzielona przez Dyrektora Liceum na wniosek wychowawcy właściwego oddziału klasowego, z powiadomieniem rodziców ukaranego ucznia,
 4. nagana z ostrzeżeniem udzielona przez Dyrektora Liceum na wniosek wychowawcy właściwego oddziału klasowego, z powiadomieniem rodziców ukaranego ucznia,

2. Za ciężkie naruszenie obowiązków, o których mowa w § 34, uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Liceum.IV. Zadania nauczycieli wynikające z podstaw programowych kształcenia ogólnego


Język polski:

 • stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych ucznia;
 • wprowadzenie ucznia w świat różnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej;
 • zapoznanie z najważniejszymi tendencjami w kulturze współczesnej;
 • nauczenie kompetentnej, wnikliwej lektury tekstu;
 • inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury;
 • pogłębianie świadomości językowej i komunikacji ucznia;
 • rozwijanie jego sprawności wypowiadania się w złożonych formach;
 • stymulowanie umiejętności samokształcenia ucznia.

 

Języki obce :

 • przygotowanie ucznia do pełnego, aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności europejskiej i globalnej;
 • kształtowanie umiejętności komunikacji;
 • wzbogacenie wiedzy o życiu innych krajów, ich kulturze;
 • rozwijanie postaw ciekawości i tolerancji wobec innych kultur.

 

Wiedza o społeczeństwie i historia:

 • angażowanie uczniów w działania obywatelskie i społeczne;
 • kształtowanie wrażliwości społecznej, współodpowiedzialności za rozwój społeczności oraz tolerancji wobec odmiennych zachowań i przekonań (jeśli nie stanowią one zagrożenia dla innych ludzi);
 • uczenie konstruktywnego zachowania się w sytuacjach konfliktowych;
 • kształtowanie poczucia więzi ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską i globalną;
 • pokazanie na czym polega otwarty patriotyzm obywatelski

 

Biologia:

 • kształtowanie etycznych postaw względem żywych organizmów;
 • kształtowanie emocjonalnej więzi z przyrodą;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz stan środowiska przyrodniczego;
 • propagowanie zdrowego stylu życia;


Geografia:

 • kształtowanie umiejętności szukania relacji między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka na Ziemi.


Fizyka:

 • rozwijanie wytrwałości, wnikliwości, dociekliwości i systematyczności przydatnych w życiu i pracy;
 • świadomość użyteczności i piękna fizyki, która może mieć pozytywny wpływ na przyszłe sukcesy zawodowe;
 • wyzwalanie postawy badawczej;
 • zapoznanie się z metodami obserwowania, badania i opisywania;
 • wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce;
 • rozwijanie myślenia analitycznego i syntetycznego;


Chemia :

 • wyzwalanie postawy badawczej;
 • wyrabianie świadomości użyteczności chemii, jej pozytywnego wpływu na przyszłe sukcesy zawodowe;
 • kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych;
 • kierowanie metodami obserwowania, badania i opisywania;
 • wykorzystanie wiedzy chemicznej w praktyce;
 • rozwijanie myślenia analitycznego i syntetycznego.


Wychowanie fizyczne:

 • uświadomienie    uczniom    konieczności    podejmowania    aktywności    ruchowej;
 • doskonalenie własnej sprawności fizycznej;
 • kształtowanie umiejętności  współpracy   w   grupie,   zespole,   podporządkowania   się  ustalonym regułom, współdziałania z innymi w celu rozwiązywania problemów, chęć niesienia pomocy w trudnych sytuacjach., zasada fair play;
 • wykształcenie    cech    charakteru    takich    jak    uczciwość,    wola    zwycięstwa, przedsiębiorczość;
 • zachęcenie do podejmowania aktywności fizycznej przez całe życie;
 • kształtowanie prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdrowie.


Technologia informacyjna/informatyka:

 • uczenie bezpiecznego posługiwanie się komputerem i oprogramowaniem oraz siecią internetową;
 • doskonalenie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji z różnych źródeł.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa/PO:

 • kształcenie umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych,
 • nauczenie zasad udzielania pierwszej pomocy.


Wychowanie do życia w rodzinie:

 • wspieranie wychowawczej roli rodziny;
 • integrowanie działań szkoły i rodziców;
 • pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości;
 • pomoc w osiąganiu dojrzałości psychoseksualnej;
 • uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka.


Przedmioty artystyczne:

 • zapoznanie uczniów z wielkimi dziełami sztuki oraz z ich twórcami;
 • inspirowanie twórczej aktywności uczniów.


Religia:

 • wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości chrześcijańskich, takich jak dobro, uczciwość i miłość bliźniego;
 • przekonanie uczniów o konieczności dążenia do prawdy, doskonalenia samego siebie.


Etyka:

 • uświadomienie istotnego znaczenia zasad i wartości moralnych w rozwoju osobowym człowieka, kształtowaniu wzajemnych stosunków między ludźmi oraz w życiu publicznym;
 • kształtowanie rozumienia własnej indywidualności i chronienia osobowej tożsamości przed zagubieniem w kulturze masowej;
 • uświadomienie znaczenia samokontroli i konieczności pracy nad sobą dla osobowego rozwoju;
 • pomoc w kształtowaniu więzi z rodziną, ojczyzną i kulturą na gruncie przyjmowanych wartości;
 • pomoc w kształtowaniu relacji z otoczeniem opartych na właściwej hierarchii wartości;
 • tworzenie warunków do refleksji nad przykładami naruszania norm i wartości demokratycznych w życiu publicznym.


Pedagog szkolny:

 • działalności profilaktyczna;
 • zapobieganie zaburzeniom zachowania;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rozwijanie ich umiejętności wychowawczych;
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe;
 • kierowanie pracą zespołu nauczycieli wychowawców;
 • wspieranie mocnych stron uczniów;
 • realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.


V. Powinności wychowawców klasowych.

Nauczyciel pełniący obowiązki wychowawcy swoimi działaniami powinien wspierać rodziców w ich procesie wychowania.

Wspomaganie rozwoju ucznia musi odbywać się we wszystkich wymiarach -intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

Wychowawca powinien pomagać uczniom w kształtowaniu ich osobowości, postawy życiowej, inspirować do podejmowania właściwych wyborów etycznych, estetycznych, praktycznych, wyborze właściwej drogi na przyszłość.

W celu integracji zespołu klasowego powinien zachęcać uczniów do aktywności i współorganizować z nimi różne imprezy klasowe - kulturalne, sportowe, wycieczki, wyjazdy do kina czy do teatru.

Powinien podejmować wspólne działania w zakresie edukacji prozdrowotnej, walki z nałogami - narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem poprzez udział w konkursach wiedzy o szkodliwości nałogów, udział w konkursach plastycznych, tworzenie gazetek tematycznych, spotkania ze specjalistami z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Jego obowiązkiem jest kształtować u uczniów odpowiedzialność za własne środowisko poprzez udział w akcji „Sprzątanie świata" i innych imprezach ekologicznych.

Zadaniem wychowawcy jest rozpoznanie środowiska uczniów pod względem zagrożeń patologicznych, zapoznanie się z sytuacją domową i materialną ucznia, jego problemami. Może to zrealizować poprzez ankiety, wywiady środowiskowe, indywidualne rozmowy, współpracę z pedagogiem. Ma to na celu interwencję w odpowiedniej chwili, możliwość pomocy uczniom mającym problemy poprzez odpowiednią terapię, lub pomoc stypendialną, gdy wymaga tego trudna sytuacja materialna.

Wychowawcy, nauczyciele i rodzice wspólnie i zdecydowanie powinni podejmować zadania profilaktyczne z zakresu narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu, przeciwstawiać się zjawiskom przemocy i agresji w szkole poprzez natychmiastowe reagowanie na zjawiska negatywne, pogadanki, rozmowy, lekcje wychowawcze, współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami zwalczającymi zagrożenie społeczne.


VI. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

Wychowawca jest odpowiedzialny za kontakty na linii nauczyciel- uczeń - rodzice oraz odpowiedni przepływ informacji. W tym celu organizowane są zabrania informacyjne oraz kontakty indywidualne z rodzicami.

Obowiązkiem wychowawcy jest organizacja pedagogizacji rodziców - spotkań z psychologiem, pedagogiem, policją (prelekcje, dyskusje, spotkania indywidualne).

Wychowawcy są zobowiązani do opracowania i wdrożenia planu pracy wychowawczej zgodnego z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły oraz napisania sprawozdanie z jego realizacji.


VII. Treści wychowawcze

 

Cel ogólny Cele szczegółowe (zadania szkoły) Formy realizacji

Organizacja zespołu klasowego; integracja klasy


- propagowanie samorządności szkolnej,

- zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia,

- kształtowanie poczucia przynależności do klasy, szkoły,

- kształtowanie współodpowiedzialności za działalność grupy,

- angażowanie uczniów w przedsięwzięcia klasowe.

- godziny wychowawcze,

- imprezy i wycieczki klasowe.

Edukacja patriotyczna i obywatelska

- rozwijanie tożsamości narodowej,

- budowanie uczuć patriotycznych,

- kształtowanie więzi z ojczystym krajem.

- lekcje historii I WOS,

- obchody rocznic państwowych.

Edukacja regionalna

- przekazanie wiedzy na temat historii szkoły, miasta, regionu,

- spotkania z wybitnymi twórcami kultury z regiony krośnieńskiego,

- zachęcanie do godnego reprezentowania szkoły na konkursach, przeglądach, plenerach,

- czynny udział uczniów w promowaniu szkoły,

- udział szkoły w życiu kulturalnym regionu.

- lekcje historii,

- spotkania z twórcami kultury,

- udział w przeglądach, konkursach, plenerach,

- udział w wystawach i imprezach środowiskowych,

- organizacja wystaw.

Edukacja europejska

 - wychowanie w duchu demokracji i propagowanie kultury europejskiej.


- szkolny klub europejski,

- godziny wychowawcze,

- lekcje przedmiotowe (głównie historia sztuki, historia, WOS, język polski).

Przygotowanie do aktywnego korzystania z dóbr kultury


- zapoznanie z kulturą duchową narodu,

- uczenie szacunku dla dorobku materialnego i duchowego,

- poznanie wybitnych twórców kultury narodowej,

- kształtowanie umiejętności odczytywania różnorodnych tekstów kultury,

- aktywny udział w kulturze poprzez działalność artystyczną,

- kształtowanie kultury osobistej uczniów poprzez obcowanie ze sztuka.

- godziny wychowawcze,

- historia sztuki, historia, język polski,

- wyjścia (wyjazdy) do muzeów i galerii,

- organizacja wystaw,

- udział w przeglądach, plenerach. 

Przygotowanie do życia w rodzinie


- uświadomienie roli rodziny,

- pomoc we właściwej ocenie związków miedzy ludźmi,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje  i współodpowiedzialności za bliskich,

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania i wyborem drogi życiowej,

- kształtowanie postaw szacunku wobec członków rodziny i innych bliskich osób,

- uświadomienie roli miłości i przyjaźni w osiąganiu poczucia bezpieczeństwa,

- wspieranie wychowawczej roli rodziny.

- godziny wychowawcze,

- lekcje przedmiotowe,

- spotkania z pedagogiem,

- zebrania z rodzicami,

- współpraca z Radą Rodziców.

 Edukacja prozdrowotna


- poznanie stanu zdrowotnego uczniów,

- egzekwowanie od uczniów zaleceń lekarskich, dotyczących defektów zdrowia,

- kształtowanie odpowiedniej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi,

- przeciwdziałanie przemocy w szkole,

- zaznajamianie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi,

- kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych,

- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

- propagowanie zasad racjonalnego żywienia,

- propagowanie zachowań bezpiecznych w szkole,

- propagowanie modelu życia bez używek i farmakologicznych środków uspokajających,

- uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniem od nikotyny, alkoholu i narkotyków,

- informowanie o formach pomocy dla osób eksperymentujących i uzależnionych.

- godziny wychowawcze,

- lekcje przedmiotowe,

- realizacja założeń Programu profilaktycznego,

- spotkania z pedagogiem,

- prelekcje o tematyce zdrowotnej,

- dostosowanie metod pracy do zaleceń Poradni,

- dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych,

- kursy BHP dla pracowników szkoły,

- zajęcia w hali sportowej i na basenie,

- organizacja wycieczek i wyjść ze szkoły,

- realizacja założeń programu profilaktycznego,

- filmy i inne materiały dydaktyczne.

Kształtowanie postaw proekologicznych


- uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych,

- wskazywanie sposobów zapobiegania degradacji środowiska naturalnego,

- rozbudzenie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska.

- lekcje przedmiotowe (zwłaszcza biologia, geografia, WOS)

- godziny wychowawcze,

- udział w akcji „Sprzątanie świata”.

Orientacja zawodowa i planowanie kariery


- pomoc w odkrywaniu własnych predyspozycji,

- aktywizowanie uczniów w czasie lekcji i poza nią,

- angażowanie uczniów do udziału w konkurach, przeglądach, plenerach,

- prezentacja osiągnięć ucznia,

- kontakt ze szkołami wyższymi,

- uczenie autoprezentacji.

- konkursy, przeglądy, plenery,

- koła zainteresowań,

- wystawy prac uczniowskich,

- spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni,

- zapoznanie uczniów z informatorami z wyższych uczelni,

- nauka pisania życiorysu i podania.

Kształtowanie umiejętności społecznych

- uczenie tolerancji, szacunku, cierpliwości,

- uwrażliwianie na krzywdę ludzką,

- ćwiczenie umiejętności słuchania,

- budzenie empatii,

- ćwiczenie umiejętności wypowiadania swojego zdania bez agresji i oceniania innych,

- utrwalanie zasad savoir – vivre’u,

- ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,

- uczenie negocjacji i pokojowego rozwiązywania problemów.

- godziny wychowawcze,

- lekcje religii,

- metody pracy oparte na dyskusji i pracy w grupach na lekcjach przedmiotowych,

- spotkania z pedagogiem,

- wycieczki i wyjścia poza szkołę,

- angażowanie uczniów w działalność wolontariatu,

- udział w akcjach charytatywnych.

 


VIII. Cele wychowawcze samorządu uczniowskiego.

 • Przygotowanie młodych ludzi do aktywnego życia społecznego.
 • Wyrabianie w uczniach samodzielności, odwagi życiowej i inicjatywy.
 • Uczenie  młodzieży  demokratycznych  form współżycia  i  organizowania  się  na zasadzie stowarzyszania ludzi równych wobec prawa.
 • Kształtowanie   u   uczniów   postaw   świadczących   o   gotowości   do   zachowań prospołecznych, bezinteresownych świadczeń i pracy dla innych ludzi.
 • Zapewnienie uczniom poczucia godności i wartości osobistej jako osobom prywatnym i jako członkom grupy.
 • Wzajemne wspieranie się uczniów, współdziałanie, współodpowiedzialność za losy jednostek i grupy, rzecznictwo interesów rówieśniczych i korzystanie z takiego rzecznictwa.
 • Powstawanie i funkcjonowanie autentycznego przedstawicielstwa uczniów w postaci organów samorządowych, współudział w doskonaleniu pracy szkoły w ulepszaniu metod nauczania i wychowania.
 • Realizacja idei autentycznego partnerstwa w stosunkach uczniów z dorosłymi.IX. Ewaluacja programu wychowawczego

Program wychowawczy będzie podlegał ewaluacji co cztery lata po zakończeniu jednego cyklu kształcenia.


Sposoby i środki ewaluacji

 • obserwacja zachowania uczniów w czasie uroczystości i imprez szkolnych, w trak­cie zajęć, na przerwach i na wycieczkach,
 • obserwacja stopnia zaangażowania uczniów w  przygotowywaniu i organizowaniu imprez klasowych i ogólnoszkolnych,
 • frekwencja na zajęciach organizowanych przez szkołę (analiza dokumentów),
 • wyniki ewaluacji programu przeprowadzonej wśród uczniów (ankieta, wywiad, rozmowa),
 • ocena samopoczucia uczniów w szkole (ankieta, obserwacja, wywiad),
 • ocena stopnia zintegrowania klas (test socjometryczny).
 • rozmowy i dyskusje w gronie uczniów, w trakcie zajęć w szkole i poza nią,
 • ocena wypowiedzi uczniów na zadane tematy,
 • ocena treści prac przygotowanych przez uczniów na określone tematy,
 • obserwacja postępów w zachowaniu i nauce (okresowa ocena postępu),
 • obserwacja, a także porównywanie zachowań i postaw uczniów w sytuacjach ćwi­czeniowych oraz na co dzień,
 • monitorowanie postępu w zachowaniu uczniów, zwłaszcza sposobów rozwiązywania­ przez nich konfliktów,
 • obserwacja uczniów podczas odgrywania scenek i pracy grupowej w trakcie war­sztatów oraz innych zajęć,
 • analizowanie wypowiedzi uczniów w czasie rozmów i dyskusji.


Wskaźniki ewaluacji:
1. Ilościowe:

 • procent frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych,
 • liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, edukacyjnych; procent ogółu,
 • liczba uczniów sprawiających trudności wychowawcze,
 • liczba uczniów przystępujących do konkursów, liczba laureatów,
 • liczba uczniów aktywnie uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu imprez klasowych i ogólnoszkolnych.

2. Jakościowe:

 • przyczyny nieobecności uczniów za zajęciach lekcyjnych,
 • aktywność na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • postęp w zachowaniu i uczeniu się.X. Wizja absolwenta

Absolwent naszej szkoły jest:

 • wyposażony w system wartości, którego istotnym elementem jest szacunek dla siebie i drugiego człowieka, umiłowanie Ojczyzny, poczucie tożsamości narodowej z otwarciem się na inne kraje, tolerancja dla odmiennych poglądów, wyznań i kultur;
 • przekonany o sensie własnego życia i życia innych;
 • przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji;
 • przygotowany do zgodnego współżycia w zespole, grupie, kolektywie, w warunkach demokracji;
 • przygotowany do nieustannego doskonalenia i kształtowania charakteru;
 • przekonany, że jedynie praca pozwala realizować wyznaczone cele życiowe;
 • przekonany, że dobre zachowanie to podstawa kultury osobistej każdego człowieka.XI. Postanowienia końcowe:

Projekt przygotował zespół nauczycielski pod kierunkiem pedagoga szkoły.
Projekt otrzymał pozytywna opinię Samorządu Szkolnego.
Program wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Radę Rodziców w porozumieniu z  Radą Pedagogiczną.
Uchwała Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – 14.09.2012

 

Jesteś tutaj: Home Dokumenty Szkolny program wychowawczy