Nowe kierunki kształcenia - ARANŻACJA WNĘTRZ oraz PROJEKTOWANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH!

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Szkolny program profilaktyki na lata 2015-2019

Szkolny Program Profilaktyki stanowi spójna całość z programem wychowawczym i planem dydaktycznym szkoły.
Jest realizowany przez całą kadrę dydaktyczną szkoły.

I.    Diagnoza środowiska szkolnego – metody badań

Pedagog szkolny wraz z psychologiem szkolnym oraz z Zespołem Nauczycieli Wychowawców opracował narzędzia do diagnozy problemów wychowawczych występujących u uczniów w szkole. Przeprowadzono:

 • wywiad (z wychowawcami),
 • rozmowy (z wychowawcami, rodzicami, wychowawcami z Bursy Międzyszkolnej),
 • analizę problemów zgłaszanych przez młodzież uczęszczających na terapię do psychologa szkolnego,
 • analizę problemów sygnalizowanych przez uczniów podczas indywidualnych kontaktów z pedagogiem szkolnym,
 • analizę dokumentów szkolnych (poziom frekwencji),
 • konsultacje wychowawców z pedagogiem.
 • zagrożenie uzależnieniami (nikotyna, alkohol, narkotyki(dopalacze), uzależnienia behawioralne,
 • zagrożenie przemocą
 • profilaktyka zaburzeń emocjonalnych( depresja, samookaleczenia, zachowania suicyidalne),
 • niezadowalająca frekwencja uczniów,
 • problematyka związana z różnymi przejawami dyskryminacji.

W Szkolnym Programie Profilaktyki uwzględniono ponadto priorytety CEA problematykę zagrożenia przemocą wśród uczniów szkół artystycznych oraz tematykę poświęconą zjawisku dyskryminacji.

II.    Identyfikacja problemów

Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego w Szkolnym Programie Profilaktyki zostanie uwzględniona następująca tematyka:

III.    Kierunki działań profilaktycznych

Skierowane do uczniów:

 1. Informowanie uczniów o szkodliwości używek oraz ukazywanie zagrożeń jakie niosą uzależnienia (nikotynizm, alkoholizm,  narkomania) w tym również w kontekście przyszłej prokreacji - strategie informacyjne.
 2. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i zachowania w sytuacjach ryzykownych  - strategie edukacyjne.
 3. Przekonanie uczniów o możliwości skorzystania z pomocy specjalistów: psychologa i lekarza psychiatry w sytuacji nasilania objawów depresyjnych,  myśli samobójczych i innych problemów emocjonalnych.
 4. Comiesięczna analiza frekwencji.
 5. Sporządzanie rankingu frekwencji klas i przestawianie go na apelu szkolnym.
 6. Frekwencja ma wpływ na ocenę z zachowania.
 7. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami spowodowanymi przemocą, wskazanie na postawę asertywną jako  sposobu na agresję ze strony innych.
 8. Wyrabianie w uczniach umiejętności spostrzegania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w ich środowisku. Wskazanie możliwości przeciwdziałania takim zachowaniom.
 9. Rozszerzenie wiedzy nauczycieli na tematy podjęte W Szkolnym Programie  Profilaktyki.(samodoskonalenie, szkolenia na spotkaniach Zespołu Nauczycieli – Wychowawców, konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym).
 10. Wprowadzenie dnia bez pytania (jeden dzień w miesiącu) dla ucznia ze 100% frekwencją (po uzgodnieniu z wychowawcą).
 11. Stworzenie oferty alternatywnego spędzenia czasu wolnego (koła przedmiotowe, wolontariat, włączenie się w działalność innych organizacji działających na
  terenie miasta, wycieczki).
 12. Stała współpraca z rodzicami. Zaangażowanie rodziców w realizację zaplanowanych działań profilaktycznych.
 13. Wzbogacanie biblioteki pedagoga w literaturę fachową i filmy edukacyjne, programy profilaktyczne.
 14. Organizowanie spotkań z pedagogiem szkolnym i specjalistami z MPP-P.
 15. Omawianie w ramach rady pedagogicznej efektów wdrażania programu profilaktycznego.
 16. Stała współpraca z instytucjami i osobami, które mogą udzielić wsparcia w realizacji programu:

Skierowane do nauczycieli:

 • Miejską Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,     
 • Sanepidem w Krośnie,
 • Powiatową Komendą Policji,
 • Urzędem Miasta,
 • hospicjum „Caritas",
 • Stowarzyszeniem  Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum,
 • MOPR w Krośnie,
 • Fundacją dla Sztuki
 • KROSNOludzkim Centrum Wolontariatu.


Skierowane do rodziców:

 1. Pedagogizacja rodziców – czynniki chroniące dzieci przez zachowaniami ryzykownymi i dysfunkcyjnymi ,  instytucje udzielające pomocy w procesie wychowania i profilaktyki uzależnień i udzielającymi wsparcia w problemach emocjonalnych.
 2. Wychowawca ustala zasady kontaktu z rodzicami uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne.
 3. Motywowanie rodziców do uczestniczenia w zebraniach klasowych.
 4. Zdyscyplinowanie rodziców do systematycznego usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole.
 5. Współpraca z rodzicami w realizacji założeń wychowawczych szkoły.

 

V. Plan działania

Lp.

Problem wychowawczy

Działania profilaktyczne

Osoby odpowiedzialne

Termin

1.

Zagrożenie uzależnieniami i przemocą.

- zapoznanie wychowawców z zasobami biblioteki pedagoga związanych z uzależnieniami;

pedagog

IX 2015

- godziny wychowawcze poświęcone problematyce uzależnień (w tym behawioralnych);

wychowawcy

według planów wychowawczych

- przeprowadzenie cyklu lekcji w oparciu o program profilaktyczny „ Ars czyli jak dbać o miłość”;

pedagog

X- XI 2015

- włączenie szkoły do realizowanego w krośnieńskich placówkach programu profilaktycznego „Czystymi oczami w przyszłość” i „Cyfrowa wieża”;

pedagog z MPP-P

wg. planu pracy pedagoga

- gazetka szkolna – informacja o skutkach palenia tytoniu (Światowy Dzień bez Papierosa).

pedagog

maj 2016

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych w oparciu o filmy edukacyjne „Powstrzymać agresję” i „Bezsilna nienawiść”;

Wychowawcy klas I-II

wg. planów wychowawczych

Zorganizowanie w szkole obchodów Światowego Dnia bez Przemocy;

Pedagog szkolny, psycholog szkolny

X 2015

2.

Niezadowalająca frekwencja uczniów.

- systematyczna miesięczna analiza frekwencji uczniów;

wychowawcy, wicedyrektor

Co miesiąc

- przestrzeganie przez wychowawców ustalonych zasad usprawiedliwiania nieobecności;

wychowawcy

cały rok szkolny

   

- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych;

kierownik sekcji artystycznej, wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

wg. kalendarza imprez

- alternatywne formy zajęć lekcyjnych – wycieczki, galerie sztuki, spotkania z ludźmi kultury i sztuki;

kierownik sekcji artystycznej, wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

cały rok szkolny

- działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza

pedagog

cały rok szkolny

3.

Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych(depresja, samookaleczenia, zachowania suicyidalne i inne).

- skuteczne pomaganie młodzieży w wybieraniu i rozwijaniu wartości afirmujących życie poprzez promowanie wyższych wartości które nadają sens ludzkiej egzystencji;

wychowawcy, wszyscy nauczyciele, pedagog psycholog , ksiądz katecheta.

praca ciągła.


- kształtowanie postaw życzliwego i aktywnego zaangażowania w sprawy ludzkie poprzez włączanie uczniów w działalność woluntarystyczną;

ksiądz katecheta, opiekun SU, opiekun SzKW, wychowawcy klas.

praca ciągła

-kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, kształtowanie poczucia własnej wartości

wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny

według planów pracy wychowawczej.

4.

„Wszyscy jesteśmy tacy sami”- stop dyskryminacji.

-przekazanie uczniom wiedzy na temat stereotypów, uprzedzeń dyskryminacji i powiązań między tymi pojęciami;

nauczyciel historii,wg. podstawy programowej.

- wyrabianie w uczniach umiejętności  spostrzegania stereotypów i uprzedzeń w ich środowisku. Uczulenie ich w szczególności na przejawy stereotypów w komunikacji z innymi;

wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny.

wg. planów pracy wychowawczej.

   

- uświadomienie występowania dyskryminacji ze względu na status społeczny, wiek, rasę, niepełnosprawność i inne z jakimi młodzież może spotkać się w życiu codziennym (wykorzystanie do realizacji tematyki przykładów literackich , filmów itp.);

Wychowawcy klas

według planów pracy wychowawczej

- zorganizowanie dla kl. I I III warsztatów o tematyce antydyskryminacyjnej w oparciu o film „Niebieskoocy”;

pedagog szkolny, psycholog szkolny

marzec  2016

- zorganizowanie w szkole konkursu na pracę plastyczną, wiersz,  opowiadanie lub piosenkę pod hasłem „Wszyscy jesteśmy tacy sami”.

psycholog szkolny, pedagog szkolny

marzec 2016

VI. Przewidywane efekty pracy profilaktycznej.

Uczeń zna:

 • negatywne skutki uzależnień (nikotyna, alkoholizm, uzależnienia behawioralne) w tym w kontekście ich wpływu na zdrowie i życie przyszłego potomstwa,
 • objawy zaburzeń emocjonalnych jakie mogą pojawić się w okresie dojrzewania, adresy i telefony osób ( instytucji), które mogą udzielić wsparcia,
 • zagrożenia spowodowane przemocą,
 • sposoby zapobiegania agresji,
 • zasady zachowań asertywnych jako sposobu na agresję ze strony innych,
 • przejawy przemocy w rodzinie,
 • ma wiedzę na temat jak się bronić przed przemocą i gdzie szukać wsparcia,
 • pojęcia stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja,
 • proces powstawania stereotypów, uprzedzeń i zachowań dyskryminacyjnych,
 • przejawy i skutki zachowań związanych ze stosowaniem stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w środowisku uczniowskim i środowisku lokalnym (w swoim kraju i na świecie),
 • konsekwencje nieusprawiedliwionej absencji w szkole,
 • zasady usprawiedliwiania nieobecności,

Uczeń rozumie:

 • konieczność unikania zachowań ryzykownych,
 • potrzeby wsparcia go w sytuacjach kryzysowych,
 • wpływ systematycznej obecności na zajęciach lekcyjnych na wyniki w nauce,
 • konieczność reagowania na zachowania związane z przemocą i agresją,
 • potrzebę unikania zachowań opartych na stereotypach, uprzedzeniach i związanych z dyskryminacją ze względu na status społeczny, rasę, wyznanie, niepełnosprawność, wiek itp.

Uczeń potrafi:

 • być odpowiedzialnym za swoje bezpieczeństwo i zdrowie oraz zdrowie innych,
 • rozmawiać o swoich problemach emocjonalnych,
 • ponosić odpowiedzialność za swoją nieobecność na zajęciach szkolnych,
 • reagować na zachowania agresywne i przejawy agresji,
 • szukać wsparcia i pomocy gdy jest świadkiem lub ofiarą przemocy,
 • komunikować się w środowisku bez uprzedzeń, stereotypów i zachowań dyskryminacyjnych.

VII. Ewaluacja.

1.    Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja zachowania uczniów prowadzona przez nauczycieli i pedagoga psychologa szkolnego,
 • rozmowy i dyskusje na lekcjach wychowawczych oraz  podczas indywidualnych spotkań z pedagogiem  szkolnym,
 • terapia psychologiczna u psychologa szkolnego, indywidualne konsultacje,
 • wywiady, rozmowy z rodzicami,
 • analiza dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych) pod kątem frekwencji.

2.    Kryterium efektywności:

 • zwiększenie świadomości uczniów związanych ze szkodliwością substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych (ankietowanie)-
 • poprawa  frekwencji w klasach,
 • przestrzeganie przez uczniów zasad usprawiedliwiania,
 • zmniejszenie ilości przypadków związanych z zaburzeniami emocjonalnymi, pozytywne efekty terapii psychologicznej.

Uchwała Rady Pedagogicznej – 10.09.2015

Uchwała Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – 14.09.2015

Jesteś tutaj: Home Dokumenty Szkolny program profilaktyki na lata 2015/2019