Nowe kierunki kształcenia - ARANŻACJA WNĘTRZ oraz PROJEKTOWANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH!

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Aktualności

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Nie jest nam dane spotkać się, jak tradycja nakazuje, na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Na jednym z najmilszych  i najbardziej lubianych wydarzeń w życiu każdej szkoły. To dzień, w którym "zbieramy plony" całorocznej pracy.

Uczniowie otrzymują świadectwa promocyjne, a Nauczyciele cieszą się z dobrze wypełnionych obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wszyscy z taką samą radością czekają na wakacyjny wypoczynek.

W bieżącym roku pandemia zmieniła życie na Ziemi. Już nie jest tak jak było dotychczas. Nie możemy się spotkać w ogrodzie szkolnym, nie możemy wspólnie zwiedzić wystawy końcoworocznej.

Drogą internetową pragnę Wszystkim podziękować za cały rok pracy i wspólnej nauki. Gratuluję osiągnięć.

Życzę wspaniałych, bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia, mam nadzieję, 1 września na uroczystości rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego.

Zbigniew Gleń

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/21

Procedury podczas przeprowadzania egzaminu wstępnego

do PLSP im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie

w trakcie pandemii COVID -19

 

   1. Egzamin wstępny
    1. termin 29-30 czerwca 2020 r.;
    2. kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy, każda będzie zdawać egzamin w innym dniu: 29 czerwca br. egzamin zdawać będą uczniowie, których nazwiska zaczynają się od litery A do litery M włącznie, 30 czerwca br. egzamin zdawać będą uczniowie, których nazwiska zaczynają się od litery N do litery Ż włącznie;
    3. egzamin odbędzie się w godzinach 9.00- 12.30;
    4. kandydaci będą zdawać z zakresu malarstwa, rysunku oraz kompozycji przestrzennej;
    5. tematy zadań egzaminacyjnych zostaną podane przed rozpoczęciem każdej części egzaminu
    6. każdy uczestnik korzysta z własnych środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki) oraz z własnych przyborów malarskich, rzeźbiarskich i rysunkowych (ołówki, kartki A3, gumka do mazania, farby plakatowe/temperowe/akwarelowe/akrylowe - do wyboru, pędzle, kubek na wodę, podkład do mieszania farb, pół kilograma jednokolorowej plasteliny lub modeliny); każdy zdający powinien podczas egzaminu posiadać aktualną legitymację szkolną.
    7. zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających;
    8. szkoła nie zapewnia wody pitnej; na egzamin można przynieść własną butelkę wody.
   2. Zasady bezpieczeństwa
    1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
    2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
    3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
    4. Rodzice/prawni opiekunowie nie mogą gromadzić się przed szkołą.
    5. Zdający przychodzą w dniu egzaminu pół godziny przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia.
    6. Czekając na wejście do szkoły należy zachować odpowiedni odstęp społeczny (co najmniej 1,5 m)
    7. Zdający będą wpuszczani pojedynczo na teren szkoły, następnie do pomieszczenia, w którym odbywał się będzie egzamin.
    8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka lub przyłbica).
    9. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
    10. Drzwi do szkoły oraz drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
    11. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających oraz mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeśli pogoda na to pozwali).
    12. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
    13. Na terenie szkoły wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
   3. Podczas egzaminu:
    1. w szkole mogą przebywać tylko zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości (dezynfekcję);
    2. niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów;
    3. zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek i maskotek;
    4. w sali egzaminacyjnej może przybywać maksymalnie 10 kandydatów;
    5. kandydaci zajmują stanowiska wskazane przez członka zespołu egzaminacyjnego;
    6. stanowiska zdających znajdują się w odstępach min. 1,5 m od siebie z każdej strony;
    7. przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:
     1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
     2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nau-czycielem, wyjścia do toalety,
     3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania (podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
     4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających podczas przerw i po zakończeniu egzaminu,
     5. dezynfekcji rąk.
    8. przewodniczący i członkowie zespołu egzaminacyjnego podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos; mogą je odsłonić, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc lub stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu;
    9. zdający nie mogą porozumiewać się podczas egzaminu oraz korzystać z telefonów komórkowych;
    10. przewidziana jest jedna przerwa (uczniowie mogą wówczas przebywać w wyznaczonym przez szkołę terenie, zachowując dystans społeczny).
   4. Wyniki egzaminu.
    1. Informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do klasy I umieścimy na stronie szkoły (www.lpkrosno.pl) w terminie do 15 lipca 2020 r.
    2. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej może nastąpić w ciągu 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych i listy osób niezakwalifikowanych.
    3. Lista przyjętych do klasy I będzie ogłoszona zgodnie z rozporządzeniem ministra MKiDN najpóźniej do 14 sierpnia.

Informacja dla przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 1. W związku z sytuacją epidemiczną egzaminy maturalne w naszym kraju przeprowadzone będą w dniach 8-29 czerwca 2020 r. Będą to tylko egzaminy pisemne.
 2. W naszej szkole egzaminy odbędą się w następujących terminach:
  8 czerwca 2020 r., godz. 9:00 - język polski, poziom podstawowy
  8 czerwca 2020 r., godz. 14:00 - język polski, poziom rozszerzony
  9 czerwca 2020 r., godz. 9:00 - matematyka, poziom podstawowy
  10 czerwca 2020 r., godz. 9:00 - język angielski, poziom podstawowy
  10 czerwca 2020 r., godz. 14:00 - język angielski, poziom rozszerzony
  15 czerwca 2020 r., godz. 9:00 - matematyka, poziom rozszerzony
  19 czerwca 2020 r., godz. 14:00 - historia sztuki, poziom rozszerzony
 3. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku w specyficznych pandemicznych okolicznościach. Przedstawiam Wam te, które muszą być wdrożone obowiązkowo:
  1. na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
  2. zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
  3. zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych i maskotek;
  4. podczas egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarny długopis), linijki, cyrkla, kalkulatora prostego itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Własnym długopisem podpisują też listę obecności;
  5. na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą pitną (niegazowaną);
  6. na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków; osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami; będą one mogły w czasie przerwy opuścić budynek szkoły;
  7. czekając na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej proszę zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mieć zakryte usta i nos;
  8. na teren szkoły będą mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka jedno- lub wielorazowa, materiał, przyłbica); zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sali egzaminacyjnej;
  9. zakrywamy usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz wtedy gdy podchodził będzie do Was członek zespołu nadzorującego, podczas wyjścia do toalety i gdy zakończycie pracę i będziecie wychodzić z sali egzaminacyjnej; można mieć zakryte usta i nos także podczas egzaminu;
  10. jeżeli ze względów zdrowotnych zdający nie może zakrywać ust i nosa ani maseczkami, ani przyłbicą, może przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej; o takiej sytuacji proszę powiadomić dyrektora szkoły nie później niż 29 maja 2020 r., do godz. 13:00;
  11. w przypadku korzystania ze słowników proszę bezwzględnie zastosować płyn dezynfekujący, który będzie znajdował się na stoliku ze słownikami;
  12. unikajcie tworzenia grup przed rozpoczęciem i po zakończeniu egzaminu; proszę aby grupa A (snycerstwo) przybyła do szkoły na godz. 8:00 zaś grupa B (aranżacja) na godz. 8:20; wrażeniami po egzaminie dzielcie się wykorzystując komunikatory i media społecznościowe; jeszcze raz proszę unikajcie tworzenia grup, szczególnie w szkole;
  13. na stałe salę egzaminacyjną będziecie mogli opuścić najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym; w ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu nie wolno opuszczać sali egzaminacyjnej;
  14. jeżeli podczas egzaminu poczujesz się źle natychmiast poinformuj o tym członka zespołu nadzorującego;
 4. Zapoznanie z powyższą informacją proszę bezwzględnie potwierdzić drogą e-mailową lub wykorzystując inne komunikatory wychowawcy klasy (obecna klasa IV) a zdający z lat poprzednich drogą e-mailową lub pisemnie na adres szkoły.

Komunikat dla kandydatów

Drodzy Kandydaci do klasy pierwszej!

Egzamin wstępny odbędzie się w terminie późniejszym niż był planowany.

 Proszę śledzić komunikaty - będziemy publikować
informacje o dalszych etapach rekrutacji.

Warsztaty dla maturzystów

Drodzy Maturzyści!

Zachęcam do skorzystania z oferty Centrum Edukacju Artystycznej. Organizuje ono warsztaty pt. Wsparcie psychologiczne dla maturzystów 2020 - jak poradzić sobie z przygotowaniami do matur i dyplomów artystycznych w czasie pandemii. Odbędą się one 28 maja br. od godziny 12.00 do 14.00 na platformie Zoom. Udział jest dobrowolny. Zainteresowani maturzyści proszeni są o wysłanie maila potwierdzającego chęć udziału w warsztatach na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 25 maja br.

Warsztaty będą prowadzić wizytatorzy CEA ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dr Urszula Bissinger-Ćwierz oraz dr Anna Nogaj. W przypadku zainteresowania większego niż przewidywana liczba miejsc (100 osób) planowane będą kolejne warsztaty.

Jesteś tutaj: Home Aktualności

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.